Nöjda studenter i genusvetenskap

18 april 2007

Om Högskoleverkets utvärdering av centrum för genusvetenskap vid universitetet.

Margaretha Fahlgren är chef för centrum för genusvetenskap.

Den grundutbildning som ges vid centrum för genusvetenskap i Uppsala har på kort tid utvecklats bra, genomströmningen är god och studenterna nöjda. Fler tillsvidareranställda lärare skulle dock behövas, anser Högskoleverket i sin utvärdering.


Generellt håller genusutbildningarna i landet god kvalitet anser Högskoleverket i sin granskning av genusutbildningarna; det råder hög lärarkompetens och starkt engagemang - och Uppsala är inget undantag. Tvärtom, skriver bedömargruppen, så har att centrum för genusvetenskap på kort tid byggt upp en stark forskningsmiljö med markant profil, som bygger på en dialog mellan natur- och kulturvetenskaperna. Och även utbildningen befinner sig i en god utveckling, anser man.
Grundutbildningen i Uppsala är bred och omfattar A till C-kurser, och lyfter fram vissa profilområden som kropp, sexualitet, det estetiska fältet, naturvetenskap och maskulinitet. Sedan förra året finns också en magisterkurs i genusvetenskap, en masterutbildning planeras till hösten 2007 och även ett masterprogram i samarbete med centrum för multietnisk forskning. Däremot saknar man forskarutbildning i ämnet men centrumet har tre doktorander från andra institutioner knutna till sig.
Söktrycket är högt och uppdraget låg på 62 helårsstudenter 2006 men har minskat till 47 för 2007. Genomströmningen är god och studenterna nöjda - då särskilt med seminarierna - men de skulle ändå vilja ha fler lärarledda timmar. Studenterna är heller inte helt tillfreds med metodundervisningen, utan vill ha bättre redskap för att bedriva det vetenskapliga hantverket inom ämnet genusvetenskap.

Hög arbetsbelastning

Det låga antalet tillsvidareanställda lärare vid centrumet har tidigare kritiserats i en intern utvärdering. Centrumet har desto fler timlärare, ett tiotal, vilket bidrar till utbildningens breda profil, men Högskoleverket noterar samtidigt att det ger hög administrativ arbetsbelastning på övriga lärare.
En dialog mellan natur- och kulturvetenskap sker konkret, bland annat i ett omfattande seminarieprogram med fyra teman. Högskoleverket anser att denna koppling kommer att stärkas ännu mer genom tilldelningen av excellensmedel från Vetenskapsrådet. Centrum för genusvetenskap har en stark inriktning på forskning, forskningsanknytningen är alltså god, men centrumets profil med natur- och kulturvetenskap borde kunna bli ännu tydligare i grundutbildningens kursutbud, anser Högskoleverket.

Samtliga uppfyller kraven

Högskoleverket har utvärderat utbildningarna i genusvetenskap vid universiteten i Uppsala, Göteborg, Karlstad, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Örebro, samt vid högskolorna i Malmö och i Södertörn. Samtliga utbildningar uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Detta gäller även för de forskarutbildningar i genusvetenskap som finns vid universiteten i Göteborg och Örebro.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31