Årets Gustaf-Adolfsmedaljörer utsedda

8 mars 2017

Fem Gustaf Adolfsmedaljer i guld och två i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Konsistoriet tilldelar den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen till en person med sådan tjänstgöring vid universitetet som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet. Ärendet har beretts av konsistoriets förtroenderåd.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld

Hedvig Brander Jonsson
Motivering
Hedvig Brander Jonsson, universitetslektor och docent i konstvetenskap, har framgångsrikt forskat om 1800-talets bildkulturer och om bild och rum i svenska kyrkomiljöer. Hon har under en lång följd av år varit Konstvetenskapliga institutionens prefekt och i detta uppdrag lagt ned ett stort engagemang och visat stor omsorg om institutionen. Inte minst var hennes kunnande och erfarenhet av stort värde vid samgåendet med Högskolan på Gotland, då verksamheten där inom konstvetenskap och kulturvård integrerades i Konstvetenskapliga institutionen.

Mikael Jonsson
Motivering
Mikael Jonsson, professor i hållfasthetslära, är sedan många år prefekt vid Institutionen för teknikvetenskaper. Institutionen är med sina ca 360 anställda en av universitetets största med en omfattande och diversifierad verksamhet inom både forskning och utbildning. Mikael har skött uppdraget på ett föredömligt sätt med en god omsorg om personalen i en snabbt växande miljö. Han har dessutom under årens lopp gjort värdefulla insatser i olika utredningar och arbetsgrupper på både områdes- och universitetsnivå.

Curt Pettersson
Motivering
Curt Pettersson, professor i analytisk farmaceutisk kemi, belönas för sin framstående forskning inom området läkemedelsanalys och för sitt ledningsarbete inom den farmaceutiska fakulteten. Pettersson har under 12 år som prefekt lett institutionen för läkemedelskemi. Parallellt med detta har han visat stort engagemang för såväl farmaceutiska fakultetens som vetenskapsområdet för medicin och farmaci, bl.a. i kommittéarbete. Pettersson har genom sin gärning vid Uppsala universitet visat en ansvarskänsla och en bredd i sitt akademiska engagemang utöver det vanliga.

Gun Heimer
Motivering
Gun Heimer är överläkare och professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer. Hon har som föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, byggt upp och under lång tid framgångsrikt lett en viktig verksamhet för att öka samhällets kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK är en nationell inrättning med säte vid Uppsala universitet.

Björn Wittrock
Motivering
Björn Wittrock är professor emeritus i statsvetenskap och föreståndare för Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Hans forskning har bland annat behandlat samhällsvetenskapernas utveckling, universitetshistoria samt modernism och global historia ur ett sociologiskt perspektiv. Som förestånd¬are för och drivande kraft bakom SCAS har han alltsedan dess bildande 1986 mer än någon annan bidragit till institutets starka ställning som internationellt renommerat institut för avancerade studier. Som medlem av flertalet aka¬demier, priskommittéer och bedömningspaneler har han gjort stora insatser för svensk och europeisk samhällsvetenskap och humaniora.

Gustaf Adolfsmedaljen i silver

Hans Svensson
Motivering
Hans Svensson har verkat vid universitetet under lång tid, bland annat som utbildningsledare för dåvarande lärarutbildningsnämnden och den språkvetenskapliga fakulteten, som chef för kansliet för humaniora och samhällsvetenskap och i en rad olika roller vid Campus Gotland, senast som prefekt. Hans arbete har präglats av struktur, djupt kunnande, klokskap och aldrig sviktande omdöme. Hans gärning har därigenom varit av ovärderlig betydelse för universitetets utveckling.

Lena Wallensteen
Motivering
Lena Wallensteen tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i silver för sitt uthålliga och förtjänstfulla arbete med att stärka Uppsala universitets internationella relationer. Lena har med kreativitet och kunskap etablerat en ny arena, Uppsala Diplomatic Forum, som ger den diplomatiska kåren möjlighet att bättre lära känna det svenska samhället, introduceras till aktuell forskning och till Uppsala universitet. För Uppsala universitets forskare och medarbetare ges möjlighet att få nya kontakter och bygga internationella relationer. Lena Wallensteen är i hela sin gärning, både professionellt och privat, en ambassadör för Uppsala universitet, Uppsala och Sverige.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01