Gerd Enequist-symposium: 50 år sedan Uppsala fick sin första kvinnliga professor

13 december 1999

När Gerd Enequist för 50 år sedan utnämndes till professor i Geografi blev hon den första kvinnliga professorn i geografi i landet och den första kvinnliga professorn över huvud taget vid Uppsala universitet. Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet uppmärksammar nu detta halvsekeljubileum genom att fredagen den 17 december ordna ett symposium där Gerd Enequists person och vetenskapliga verksamhet under en händelserik period i svensk kulturgeografi ställs i centrum.

Gerd Enequist växte upp i Luleå, tog studenten i Göteborg och avlade sedan folkskollärarexamen "för att få något att leva av". Efter magisterexamen i Uppsala med ämnena nordiska språk, historia och litteraturhistoria fortsatte hon med geografi och disputerade 1937 på avhandlingen Nedre Luledalens byar. När professuren i Geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi inrättades, sökte Gerd Enequist tjänsten och utnämndes 1949. Hon pensionerades 1968, men fortsatte länge aktivt sin forskning. Gerd Enequist avled i Uppsala 1989 vid 86 års ålder. Doktorsavhandlingen var en bred historisk skildring av befolkning, bebyggelse och näringsliv i en norrbottensbygd. Till bebyggelsegeografiska frågor återvände Gerd Enequist många gånger i sin forskning – t.ex. i flera bidrag till Atlas över Sverige, i samband med den geografiska världskongressen i Norden 1960 då hon organiserade ett symposium som redovisades i Advance and retreat of rural settlement, och så sent som 1975 då Mälardalens lantbebyggelse enligt det äldre ekonomiska kartverket publicerades. Något av en programförklaring för en viktig gren av modern svensk samhällsgeografi blev Tätorter och omland, en samlingsvolym från en konferens organiserad av Gerd Enequist 1950 i samband med bildandet av det samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Gerd Enequist kom speciellt att göra en viktig insats när det gällde att utveckla en verklighetstrogen officiell tätortsstatistik. Gerd Enequist var anlitad som expert i statligt utredningsarbete och i olika myndigheters vetenskapliga råd, hon deltog aktivt i lokal planeringsverksamhet och var starkt engagerad i stadsmiljöföreningen Vårda Uppsala. Under sin professorstid ledde Gerd Enequist ett stort antal forskarstuderande till högre examina. Inklusive de som disputerade under åren närmast efter hennes pensionering kan ett 20-tal doktorer vid Uppsala universitet sägas vara hennes elever. För ytterligare information, kontakta bitr. prof. Hans Aldskogius, telefon 018-471 25 36 eller e-post Hans.Aldskogius@kultgeog.uu.se

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01