Årets Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda

29 november 2017

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Olga Botner, Fred Nyberg och Johan Svedjedal, medan Linnémedaljen tilldelas professor Siv Andersson. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 26 januari nästa år.

Linnémedaljen i guld

Linnémedaljen i guld tilldelas Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet.

Motivering:
Siv Andersson belönas för sina studier av bakteriers arvsmassor. En majoritet av alla bakterier kan inte odlas i laboratoriemiljö och dessa bakterier har tidigare varit nästan omöjliga att studera. Siv Anderssons forskargrupp var en av de första i världen att kartlägga bakteriers kompletta arvsmassor. Hennes forskning har framförallt fokuserat på studier av arvsmassan hos bakterier som anpassat sig till olika typer av värddjur, såväl insekter som djur och människor. Hon har studerat de evolutionära processer som ligger bakom arvsmassans förändring, hur nya gener bildas och bryts ned då organismer anpassar sig till nya livsmiljöer. Resultaten av hennes studier har bidragit till en ökad kunskap om bakteriers evolution och visat på en enorm biologisk mångfald som var totalt okänd på Linnés tid.

Rudbeckmedaljen

Rudbeckmedaljen tilldelas Olga Botner, professor i experimentell elementarpartikelfysik vid institutionen för fysik och astronomi, Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen förfarmaceutisk biovetenskap samt Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid litteraturvetenskapliga institutionen

Motiveringar:
Olga Botner har lett forskningen vid IceCube South Pole Neutrino Observatory som 2013 fick utmärkelsen ”Breakthrough of the Year” av Physics World för upptäckten av hög-energetiska kosmiska neutriner. Uppsalas forskargrupp inom det nya forskningsområdet astropartikelfysik startades av Olga Botner och Allan Hallgren på 1990-talet och utvecklade nya metoder för att möjliggöra detektion av neutriner från rymden. Dessa svagt växelverkande partiklar är svårfångade och kräver extremt stora detektorvolymer, vilket ledde till det internationella projekt där en kubikkilometer av sydpolens is försågs med utspridda detektionselement. Denna ”IceCube” har öppnat ett nytt fönster mot universum.

Fred Nyberg har inriktat en stor del av sin forskning på att skapa ny kunskap och förståelse av de mekanismer som ligger bakom den mångfald av effekter som missbrukade och vanebildande substanser orsakar på hjärnan. Det övergripande målet har varit att bidra till att lämpliga och förbättrade behandlingsstrategier utvecklas till gagn för samhällets stora grupp av missbrukare. En central aspekt i Nybergs forskningar har varit att kopplingen mellan biokemiska faktorer och drogers effekt på beteenden studeras ingående.

Johan Svedjedal belönas för sin forskning vilken resulterat i en lång rad publikationer som på olika sätt berör bokmarknaden och bokens väg till läsaren, författarnas villkor och litteraturens roll i samhället. Johan Svedjedal har också utgivit uppmärksammade författarbiografier: Om Birger Sjöberg, Carl Jonas Love Almqvist och Karin Boye.

Läs mer:

Linnémedaljen

Rudbeckmedaljen

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02