Akademisk kvart

Av tradition brukar föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme. Följande definition ges av Akademisk kvart i Svensk Uppslagsbok, bandet A-Apostat 1947:
”den ¼ timme, som vid svenska univ. enl. vedertaget bruk förflyter utöver utsatt tid, innan en föreläsning e.d. börjar.”

När uppstod den akademiska kvarten?

”Enligt vedertaget bruk.” Ja, när detta började tillämpas är fullkomligt omöjligt att fastslå. Säkert berodde det emellertid på att studenterna i regel inte hade egna fickur. Men i de gamla universitetsstäderna Uppsala och Lund bodde så gott som alla i domkyrkans närhet. När de då hörde att dess klocka slog exempelvis åtta slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen.

Debatten om kvarten

I Uppsala har det så länge man kan minnas varit en självklarhet för studenter och lärare att räkna med akademisk kvart. Men på 1960-talet började vännerna av ordning att röra på sig. Statistikern Erland von Hofsten (sedermera Erland Hofsten) skrev 23 sept. 1965 till Universitetskanslersämbetet och anhöll att kanslern skulle undanröja dessa ”olägenheter”. Ärendet gick på remiss till alla rikets högskolor. I Uppsala svarade rektorsämbetet helt kort att man tänkte be prefekterna – ”då det bedöms erforderligt” – tala om för studenterna vad som gällde. Ett välgörande kyligt svar kan man säga! UKÄ nöjde sig den 27 maj 1966 med att framhålla ”önskvärdheten” av att kvarten avskaffades. Samtidigt meddelade ämbetet att detta bruk inte tillämpades vid universiteten i Lund och Umeå eller vid Karolinska Institutet och Farmaceutiska Institutet.

Men det skulle bli hårdare tag efter 16 år. Den 12 juni 1981 skrev en äldre (numera avliden) forskarstuderande vid en humanistisk institution i Uppsala till rektorsämbetet i frågan. Systemet med kvart såg han ingenting positivt i. Det härrörde, sade han, från tider då akademiker ansåg sig ”stå så högt över det övriga livets människor, att man kunde suveränt strunta i en sådan bagatell som klockan och tiders hållande”. Hur skulle det gå, fortsatte skribenten, om tågen inte startar och ”tusentals människor står på en perrong och fryser”, därför att någon i transportsystemet behagat hålla akademisk kvart? Han påfordrade rektorsämbetets ingripande. Svaret kom i början av juli. Rektor framhöll att kvarten var fast rotad i ”uppsaliensisk universitetstradition” och att man inte tänkte ge några direktiv i ärendet. Däremot var det viktigt att, ifall en lektion skulle börja exakt kl.10, man angav detta genom att skriva ”10 prick” eller ”10 precis”.

Den klagande var inte nöjd med svaret. Han ingav omedelbart en anmälan till JK och begärde en utredning av universitetens tider. JK fann inte skäl företa någon sådan och avskrev ärendet från handläggning. Motionären återkom emellertid vid höstterminens början och krävde, ”inför en ev.juridisk åtgärd”, att rektorsämbetet skulle definiera begreppet ”uppsaliensisk universitetstradition” och tala om vilken författning man stödde sig på då man åberopade denna. Martin H:son Holmdahl fattade då ett salomoniskt domslut (1981-09-25). Rektorsämbetet meddelade nämligen att visserligen skulle akademisk kvart inte längre förekomma. Men, sades det, med bibehållande av ”gammal tradition brukade föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme”. Därför skulle tiderna i fortsättningen skrivas exempelvis som 0815. ”Om undantagsvis undervisningsmoment inleds vid annan tidpunkt skall det ändå anges med fyra siffror (t.ex. 0800).”

Men stormarna kring kvarten väckte ett visst uppseende också utanför Uppsala. En kåsör i DN tog upp ämnet och citerade ur rektorsämbetets beslut med tillägg av följande reflexion:

Men den akademiska, underförstådda, byråkratiskt omotiverade men mentalakademiskt väl motiverade lilla uppbyggelsekvarten, den skall bort på det att ingen student må förlora en sekund på att begrunda närvaron av tillvarons existens under väntan på att professorn skall komma kutande och meddela svaren på gåtorna.

Den akademiska kvarten idag

Till sist kan sägas att beslutet av 1981 ännu gäller. Exempelvis disputerade en forskare vid Historiska institutionen, enligt vad som anges på spikningsbladet, onsdagen den 6 juni 2006, kl.10.15 i lärosal X. Hade det varit i Stockholm så hade han fått börja kl. 10. Uppsaliensisk universitetstradition lever ännu, om också i lätt förklädnad.