Hållbar utveckling vid Uppsala universitet

Uppsala universitet vill ta en ledande roll på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Den utbildning och forskning vi bedriver omsätts i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster. Universitetet ska också i sin egen verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att universitetet ska vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med sin egen klimatpåverkande verksamhet.

Stycket ovan är hämtat ur universitetets Mål och strategier

Klimatkartläggning vid Uppsala universitet

Under ett år beräknas Uppsala universitets verksamhet orsaka utsläpp av motsvarande 50 500 ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 8 ton koldioxid per helårsanställd. De största utsläppskällorna är tjänsteresor, fastigheter och inköp av varor.

Klimatkarläggningen har utgått från universitetets bokförda kostnader. De har fördelats i varu- och tjänstegrupper som sedan kopplats till förberäknade utsläpp. Analysen har sedan kompletterats med tre djupgående livscykelanalyser för tjänsteresor, datorer och skärmar respektive energianvändning. I livscykelanalysen beräknas utsläppen mer exakt baserat på förbrukning.

Eftersom kartläggningen är baserad på bokförda kostnader ingår inte utsläpp som inte innebär någon kostnadspost i universitetets bokförda kostnader.

Enheter vid universitetet som jobbar särskilt med hållbarhetsfrågor

Universitetet medverkar i Uppsala klimatprotokoll

Uppsala universitet är en aktiv medlem i Uppsala klimatprotokoll, där företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Uppsala klimatprotokolls webbplats

Hitta en expert inom hållbarhet

Oavsett om du letar efter en expert för att hjälpa ditt företag, hålla ett föredrag eller leda ett projekt, hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person. Här har vi samlat forskare vid Uppsala universitet som är experter inom olika typer av hållbarhetsfrågor, som en resurs för dig och för att underlätta för forskarna att knyta nya kontakter och nyttiggöra sin forskning ännu mer.

Hitta forskare och experter inom hållbar utveckling.

Tecknad jordglob

Forskarskola i hållbar utveckling

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling är belägen vid Campus Gotland. Åtta av universitetets institutioner samverkar i fem forskningsprojekt.Totalt arbetar tolv doktorander inom projekten som startade i januari 2021.

Forskningsprojekt 

  • Hållbar destinationsutveckling.
  • Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering. 
  • Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv – dåtid, nutid och framtid.
  • Väga rätt? – Tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden.
  • Digital innovation för hållbar konsumtion.

Föreståndare för forskarskolan är Jenny Helin,universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen.

Fyra forskare inom hållbar utveckling

Ulrika Persson-FischierUlrika Persson-Fischier

Ulrika Persson-Fischier arbetar vid institutionen för industriell teknik och forskar om hållbarhet, besöksnäring, entreprenörskap och kultur. Hon ingår i forskningsprogrammet hållbara besök vid Campus Gotland och forskar om besöksnäring och hållbarhet inom projektet Case Gotland.

Läs hela intervjun med Ulrika Persson-Fischier

Mats MålqvistMats Målqvist

Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och forskar med inriktning mot hälsosystem, implementeringsforskning och jämlik hälsa.

Läs hela intervjun med Mats Målqvist

Marika EdoffMarika Edoff

Marika Edoff är professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för teknikvetenskaper, där hon leder en forskargrupp inom tunnfilmssolceller.

Läs hela intervjun med Marika Edoff

Magdalena KuchlerMagdalena Kuchler

Magdalena Kuchler är universitetslektor som forskar inom naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper.

Läs hela invervjun med Magdalena Kuchler

Universitetets roll i FN:s globala hålbarhetsmål

År 2015 förändrade universitetet sin syn på arbete med hållbar utveckling och antog en ny strategi som förtydligade sättet att implementera, hantera och granska universitetets roll i FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Läs om Agenda 2030 på regeringens webbplats

Senast uppdaterad: 2023-01-30