Mats Målqvist, professor i global hälsa

Mats Målqvist står på en skogsväg

Foto: Mikael Wallerstedt

Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Vilket är ditt forskningsområde?
– Global hälsa med inriktning på hälsosystem, implementeringsforskning och jämlik hälsa.

På vilket sätt jobbar du med hållbar utveckling?
– God och jämlik hälsa är en förutsättning för hållbar utveckling. Det tredje globala hållbarhetsmålet poängterar vikten av tillgång till vård för alla. Genom att identifiera och förstå orsaker till vad som driver ojämlikheter i hälsoutfall och finna nya sätt att implementera känd kunskap bidrar min forskning till hållbar utveckling.

Samarbetar du idag med andra delar av universitetet?
– Jag representerar medicinska fakulteten i forum för medicinsk humaniora och samhällssyn och sitter sedan denna termin med i styrelsen för SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling. Jag planerar framtida forskningsprojekt tillsammans med forskare inom sociologi, psykologi och hälsoekonomi.

Vilka framsteg har gjorts den senaste tiden?
– Genom studier i Nepal av ojämlikheter i hälsa har vi visat hur man genom att minska gapet mellan fattiga och rika når goda hälsoeffekter för hela samhället, men också vilka områden som behöver förbättras för att uppnå jämlik hälsa för alla. Vidare har vi i Nepal och Vietnam visat hur olika strategier för att omvandla kunskap till praxis inom vården som bygger på deltagande och reflektion kan leda till förbättrad barnaöverlevnad. I forskningssamarbetet med UNICEF i Nepal har vi även genom studier om avnavlingen av nyfödda barn bidragit till WHOs förändrade riktlinjer för hur länge man bör vänta innan navelsträngen klipps.

Vilka anser du är dom stora utmaningarna för framtiden inom ditt område?
– Att kunna skapa transdisciplinära sammanhang som går utöver ett multidisciplinärt förhållningssätt och istället hittar arbetssätt som drar nytta fullt ut av olika discipliners metoder och perspektiv. För detta krävs medvetna satsningar inom universitet och samhälle som tänker nytt och finner nya vägar utanför de strukturer som begränsar idag.

Vad skulle du vilja se för samarbeten och satsningar i framtiden?
– Att universitetet skapar en plattform för arbetet med global hälsa där samarbeten mellan fakulteterna underlättas. Ett sådant transdisciplinärt centrum, hubb eller skola skulle med tanke på Uppsala universitets bredd och goda ställning i världen ha potential att ha stort inflytande nationellt och internationellt och starkt bidra till arbetet för hållbar utveckling.

Karl Åstrand

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin