Cirkulär ekonomi

Initiativet handlar om att stödja forskning om omställningen från dagens ofta linjära material- och produktionsflöde. Målet är cirkulära flöden för att på så sätt minska klimat- och miljöbelastningen. För att förstå och för att kunna underlätta omställningen studeras materialflöden från råvara till avfall. Vi studerar hur politik och teknik påverkar och hur en cirkulär ekonomi kan fås att fungera för befolkning, regioner och städer.

Fokusområden

Inom initiativet pågår samarbeten just nu inom följande fyra områden.

Avfall som en resurs

Området fokuserar på gränsdragningen för när något omvandlas till ett avfall utifrån juridiskt, sociologiskt och materialmässigt perspektiv. Området utgår delvis från så kallade ”avfallstrappor” som finns för vissa produkter och innebär tekniska och biologiska system för destruktion eller omvandling av avfall. Två projektidéer med fokus på elektronikavfall respektive matavfall som resurs har hittills formulerats inom detta område. Dels ”elektronikavfall som resurs”, vilket ska undersöka hur samverkan mellan olika aktörer kan stärka viljan till återbruk. Dels ”matavfall som resurs”, vilket ska undersöka olika sätt att se på matens cirkulära ekonomi och vilka hinder och möjligheter som finns för att ta hand om matavfall. 

Skalor i tid och rum

Området fokuserar på hur olika typer av skala kan bli en möjlighet eller ett hinder för cirkulär ekonomi. En typ av skala är geografiska avstånd, en annan är tid. När exempelvis undersöker avfall från förbränningsanläggningar (askor), kan skalan över tid vara intressant då aska har blivit allt mer intressanta för utvinning av metaller. Området vill även fokusera på de eventuella risker som finns med att flytta en belastning på miljön, snarare än att man löser problemet genom återvinning och cirkularitet. Området berör också cirkularitet ur ett idéhistoriskt perspektiv. 

Industriella kluster

Området fokuserar på möjligheter med lokala samarbeten i tematiskt eller geografiskt avgränsade industriella kluster. Området utvecklar också kunskap om affärssystem, affärsmodeller och vilka hinder och möjligheter för olika typer av cirkularitet som finns. Det blir möjligt att använda bättre system för hur naturresurser används, när det finns en ökad kunskap om olika typer av affärsmodeller för återvinning.

Återvinning ur ett globalt perspektiv

Området fokuserar på om flöden av material kan ses olika beroende på om man ser på det ur ett lokalt eller globalt perspektiv. Det är av intresse att undersöka hur det påverkar olika samhällen när tillverkning av en vara och användande av denna sker på olika platser och hur detta relaterar till de globala materialflödena.

Kontakt

Mejla koordinator Christine Holmström Lind för mer information om forskningsinitiativet Cirkulär ekonomi

En Illustration av en cirkel som består av en bild, en smart telefon, kläder och en symbol för återvinning.
Senast uppdaterad: 2021-12-20