Hållbar urban utveckling

Initiativet handlar om att stödja forskning om hur urbaniseringen kan ske på ett hållbart vis. Världen genomgår en snabb urbanisering, varje vecka växer världens samlade städer med ungefär 1,4 miljoner invånare. Det uppskattas att två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050. Hur världens alla städer växer och utvecklas avgör därmed till stor del om vi ska lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. 

Fokusområden

Forskning inom initiativet hållbar urban utveckling bedrivs genom följande fem områden.

Sociala och politiska utmaningar med teknik och innovationer för den hållbara staden 

Ett antal nya teknologier och innovationer för den klimatsmarta och hållbara staden är redan utvecklade eller är under utveckling. Inom området kommer det undersökas hur ny teknik inverkar på det sociala livet i staden och på vilka som utnyttjar staden. Frågan om det finns risk för att tekniken för den hållbara staden ökar klyftan mellan stad och land kommer undersökas.

Andra frågor som man söker svar på är: Ökar ny teknik risken för gentrifiering och segregation? Finns det alternativa innovationer och lösningar för att undvika negativa konsekvenser av ny teknik? Inom området fokuseras på rättvisefrågor, implementering och ett systemperspektiv. Olika former av lokal styrning av städer och samhällen som förändras mot social, ekonomisk, kulturell och ekologisk hållbarhet kommer även att studeras.

Utveckling av städer i underjorden

Internationellt har städer alltmer börjat planera för utbyggnad under jord. Singapore med sin begränsade marktillgång ovan jord har gått snabbast fram. Här finns idag planer för att utveckla staden 200 meter under markytan. Det är inte enbart ny infrastruktur samt industri- och lagerlokaler som byggs, utan det planeras även för gallerior och undervisningslokaler. Genom att utnyttja underjorden kan enorma mängder energiåtgång sparas. Det går att få ned koldioxidutsläpp motsvarande utsläppet från 10 000 bilar. Samtidigt som den tekniska utvecklingen ger städer möjlighet att expandera nedåt, behöver vi utforska och analysera vilka de samhälleliga konsekvenserna blir.


Hälsoaspekter i omställningsstaden

Inom detta område undersöks hur morgondagens städer kan utvecklas så att de främjar god fysisk och psykisk hälsa hos invånarna. Området arbetar med frågor som: Hur kan vi undvika de mest allvarliga följderna för hälsa i en stad vid extremväder (urbana värmeöar)? Hur påverkar stadens struktur uppkomsten av olika folkhälsosjukdomar och hur kan detta kopplas ihop med samhällsvetenskaplig forskning (ekonomi och kulturgeografi)? Detta område kommer också att titta på vikten av olika former av grönska, grönområden och natur i och i närheten av en stad.

Urban Lab 

Projektet Urban Lab är under utveckling i samarbete med Uppsala kommun. Projektet arbetar genom kvantitativ forskning på urbana utvecklingsprocesser. Detta område innefattar bland andra forskare från nationalekonomiska institutionen och institutet för bostads- och urbanforskning.

Städer för hälsosamma människor och ekosystem

Området kommer att behandla frågor relaterade till naturen i städer och dess närhet och hur stadsstrukturen påverkar medborgarnas mentala och fysiska hälsa. Till exempel, hur ska vi bygga våra städer så att urban tillväxt inte orsakar mer än en minimal negativ påverkan på den biologiska mångfalden? Hur ska träd, parker och andra grönområden placeras i en stad för att ge bred tillgång till grönstrukturerna och stärka ekosystemen i en stad? Hur främjar olika stadsstrukturer aktiv rörlighet (gång och cykel)? Hur kan urban livsmedelsproduktion lägga till den gröna strukturen i städer och tillhandahålla ekosystemtjänster?

Kontakt

Mejla koordinator Henrik Ottosson för mer information om initiativet Hållbar urban utveckling 

Illustration av en grön och hållbar stad med grönområden och vindkraftverk.
Senast uppdaterad: 2021-12-20