Hitta forskare och experter inom hållbar utveckling

Oavsett om du letar efter en expert för att hjälpa ditt företag, hålla ett föredrag eller leda ett projekt, hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person. Här har vi samlat forskare vid Uppsala universitet som är experter inom olika typer av hållbarhetsfrågor, som en resurs för dig och för att underlätta för forskarna att knyta nya kontakter och nyttiggöra sin forskning ännu mer.

Länken under varje ämnesområde leder till en lista med forskare som särskilt valt att synas här, för att göra sig tillgängliga för samhället med sin kunskap. Tveka inte att kontakta dem direkt.

Ekologi, biologi och vatten

Ekologiska processer är grundläggande och en förutsättning för produktion av mat. Dessa processer kan påverkas av mänskliga aktiviteter, men också användas för att lösa de globala utmaningar som samhället står inför. Kunskaper i biologi har stor betydelse för vilka redskap vi använder för att kunna påverka vårt välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. Brist på vatten kan därför bli en orsak till ohälsa och konflikt, både inom och mellan länder, men kan också fungera som enande kraft. Klimatförändringar och befolkningsökning gör att vi måste använda vatten på ett hållbart sätt.

Hitta forskare inom ekologi, biologi och vatten

Klimat och meteorologi

Det globala klimatet omfattar atmosfären, havet, landytorna, marken, landisarna, vegetation och biogeokemiska processer som till exempel kolcykeln. Tidigare variationer i klimatet förändras och medeltemperaturen stiger. Hur klimatförändringarna kommer att påverka oss är en stor fråga som många undersöker, bland annat genom modelleringar. Klimatförändringarna påverkar varje del av jorden på flera sätt.

Hitta forskare inom klimat och meteorologi

Ekonomi, affärer och turism

De ekonomiska dimensionerna utgör fundament för samverkan mellan individer, organisationer och samhällen. Ekonomiska förutsättningar är en grundbult för hållbar utveckling samt ett huvudsakligt hinder för samhällsomställning. Därför är de ekonomiska och affärsmässiga dimensionerna centrala i alla processer för en hållbar framtid. En viktig och växande affärssektor är turismnäringen som har mycket stor påverkan på de tre hållbarhetsdimensionerna.

Hitta forskare inom ekonomi, affärer och turism

Styrning, politik och lagstiftning

Den inverkan som människan har på miljö och naturresurser är nära kopplat till frågor om demokrati, styrning, politik och lagstiftning. En hållbar utveckling av samhället behöver ett ledarskap som arbetar med lokala, regionala och internationella överenskommelser, regelverk och styrmedel. Olika typer av styrmedel kan driva på i förändringsarbetet mot hållbar utveckling. Det kan handla om ekonomiska styrmedel, juridiska styrmedel eller information, samhällsplanering och miljöledningssystem.

Hitta forskare inom styrning, politik och lagstiftning

Filosofi, idéhistoria, miljöhistoria, teologi

Tankar om naturen och vårt bruk av den har genom historien tagit olika kulturella uttryck, och hur frågor om makt och social rättvisa alltid sammanhänger med ekologiska villkor. Genom att belysa begreppsförståelse finns ökad möjlighet till påverkan i önskad riktning. Begreppsförståelse kan också hjälpa oss se de olika etiska och existentiella dimensionerna av hållbarhet. Teologi har potential att bidra till en kritisk förståelse av mänsklighetens roll genom att belysa komplexa kopplingar mellan ekologi, samhälle och ekonomi som ger upphov till etiska frågor om personens inneboende värdighet och värde.

Hitta forskare inom filosofi, idéhistoria, miljöhistoria, teologi

Konflikter, osäkerhet och risk

Samhällen och deras beslutsfattare har alltid stått inför stora och viktiga beslut som inneburit betydande risk och osäkerhet. I och med klimatförändringarna skulle vissa säga att riskerna idag är större än någonsin. Osäkerhet om framtida händelser är ett naturligt inslag i olika verksamheter. Framtida händelser kan påverka verksamheten positivt eller negativt. Det råder till exempel en viss osäkerhet kring hur risker i samband med stigande havsnivåer bör hanteras när det gäller byggnation av bostäder i attraktiva vattennära lägen. Även mellan länder finns risker för ökad osäkerhet till följd av klimatförändringar, då tillgång till vatten kan variera på ett oväntat sätt.

Hitta forskare inom konflikter, osäkerhet och risk

Utbildning för hållbar utveckling

Som ett lärcentrum är utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) viktigt för alla universitet. Det ger studenter kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder för att möta de globala utmaningar vi står inför. ESD förbereder studenter att hitta lösningar för dagens och framtidens utmaningar. ESD inkluderar viktiga hållbarhetsfrågor i undervisning och lärande. Det kräver deltagande undervisning och inlärningsmetoder som motiverar och ger eleverna möjlighet att ändra sitt beteende och agera för hållbarhet. Kompetenser som kritiskt tänkande, att föreställa sig framtidsscenarier och fatta beslut på ett samarbetssätt är nyckeln till ESD.

Hitta forskare inom utbildning för hållbar utveckling

Miljö och hälsa; medicin, farmaci och psykologi

Social rättvisa och jämlikhet är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Detta påvisas genom konsekvensbedömningar för olika framtidsscenarier. Olika delar av samhället är beroende av varandra och måste fungera tillsammans för att samhället ska bli mer hållbart. Det gäller ekologiska, ekonomiska, sociala och hälsoaspekter. Hälsa är inte bara individers frånvaro av sjukdom utan handlar också om att varje persons fulla potential ska komma till sin rätt. Därmed uppnås även samhällets fulla potential.

Hitta forskare inom miljö och hälsa; medicin, farmaci och psykologi

Stads-, samhälls- och landsbygdsutveckling och byggande

Studiet av hur stads-, samhälls- och landsbygdsutveckling och byggande kan ske på ett hållbart vis är viktigt för framtiden. Världen genomgår en snabb urbanisering, varje vecka växer världens samlade städer med ungefär 1,4 miljoner invånare. Det uppskattas att två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050. Hur världens alla städer växer och utvecklas avgör därmed till stor del om vi ska lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Ett antal nya teknologier och innovationer för den klimatsmarta och hållbara staden är redan utvecklade eller är under utveckling. Ett exempel är hur städer alltmer börjat planera för utbyggnad under jord och hur morgondagens städer kan utvecklas så att de främjar god fysisk och psykisk hälsa hos invånarna. Vikten av olika former av grönska, grönområden och natur i och i närheten av en stad ingår.

Hitta forskare inom stads-, samhälls-och landsbygdsutveckling och byggande

Ursprungsbefolkning, minoriteter och mänskliga rättigheter

Rättigheter för urfolk och minoriteter samt mänskliga rättigheter utgör ett fundament i arbetet med social och ekonomisk hållbarhet. Inom många urfolk finns viktig kunskap om hur en hållbar relation till naturen kan upprättas. Relationen mellan folk, land och hav, befolkningsförflyttningar och relaterade konflikter är viktiga aspekter att ta i beaktande i en samhällsomställning mot en hållbar framtid.

Hitta forskare inom ursprungsbefolkning, minoriteter och mänskliga rättigheter

Gröna innovationer: teknik, förnybar energi och en cirkulär ekonomi, AI

Gröna innovationer är ett brett fält där både produkter och system för den enskilda människan, men även samhället ingår. Gröna innovationer kan ex.v. ge företag möjlighet att utveckla verksamheten i en hållbar riktning och är numer ett viktigt inslag för arbete med hållbar utveckling. Algoritmer för artificiell intelligens (AI) har potential att stödja FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) då de bland annat ger möjligheter till effektivisering och mer hållbara produkter. AI bidrar till exempel till större transparens, ansvarsskyldighet och förbättrad effektivitet.

Hitta forskare inom gröna innovationer: teknik, förnybar energi och en cirkulär ekonomi, AI

Har du frågor eller synpunkter?

Denna sida är ett initiativ från Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI). UUSI är en plattform som samlar forskare från universitetets olika områden i gränsöverskridande samarbeten för att stärka universitetets forskning kring hållbarhetsfrågor.

Har du frågor eller synpunkter på sidan? Kontakta projektledare Klas Palm.

Senast uppdaterad: 2022-08-29