Social rättvisa

Initiativet handlar om att främja tvärvetenskaplig forskning om den sociala och politiska dimensionen i Agenda 2030. Rättvisa och jämlikhet är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Detta har organisationer som IPSP och IPCC visat genom konsekvensbedömningar för olika framtidsscenarier. Olika delar av samhället är beroende av varandra och måste fungera tillsammans för att samhället ska bli mer hållbart. Det ekologiska, ekonomisk och det sociala.

Initiativet social rättvisa har en tydlig koppling till global hälsa, vilket kan sägas vara en kombination av klassisk patientfokuserad medicin och arbete för förbättrad hälsa på samhällsnivå. Social hållbarhet handlar till stor del om hur våra rättigheter kan påverka möjligheten till en god hälsa. Initiativet social rättvisa ska utveckla forskning inom området social rättvisa kopplat till hälsa. Här definieras hälsa inte bara som individers frånvaro av sjukdom utan handlar om att varje persons fulla potential ska komma till sin rätt. Därmed uppnås även samhällets fulla potential. Detta perspektiv är av betydelse både på en lokal och global nivå.

Fokusområden

Inom initiativet social rättvisa planeras samarbeten just nu inom följande tre områden.

Hot mot liv och hälsa

  • Att hantera hot mot liv och hälsa och förklara sårbarhet och motståndskraft
  • Sociala skyddsnät och välfärdspolitik under kriser 

Socialt utanförskap

  • Socialt utanförskap som ett hinder för hållbarhet
  • Mobilisering för social rättvisa - olika möjligheter och utmaningar mellan demografi och samhälle
  • Upprätthållandet av ojämlikheter i hälsa och dess konsekvenser för det demokratiska samtalet

Metoder för att hantera social orättvisa

  • Utbildning som orsak eller lösning på social orättvisa
  • Effekterna av ny teknik på hälsa och jämlikhet. Integrering av en social dimension i förnybar energi och cirkulär ekonomi
  • Transformativt lärande som ett medel för att främjamänsklig potential. Vad fungerar när?
  • Implementering av evidens för att påskynda social förändring

Kontakt

Illustration av personer i olika åldrar i en park.
Senast uppdaterad: 2021-09-24