Vatten, en gemensam och kritisk resurs

Initiativet handlar om vatten som en bas för samhället och en viktig förutsättning för biologisk mångfald. Hur vatten tas om hand är ett viktigt tecken på hur samhällets förändras mot en mer hållbar utveckling. Uppsala universitet har pågående forskning inom temat vatten inom alla vetenskapsområden. 

Fokusområden

Inom initiativet pågår samarbeten just nu inom följande tre områden.

Grundvatten 

Med global tillväxt har efterfrågan på vattenintensiva varor, exempelvis kläder och viss mat, ökat. Detta har resulterat i utarmning av mer än hälften av världens största akviferer, även Sveriges akviferer. Trots samhällets stora beroende av grundvatten är forskningen inom detta område begränsad. För att lyfta fram grundvattensforskning i debatten om ett hållbart samhälle behövs tvärvetenskaplig grundforskning från olika discipliner, till exempel geografisk, hydrologisk, social, politisk, juridisk, ekonomisk och teknisk. Genom sådan forskning kan vi öka synligheten för den osynliga sötvattensresursen och kunna använda den på ett hållbart sätt.

Kontaminanter i vatten 

Moderna analysmetoder har gjort det möjligt att upptäcka och kvantifiera många olika typer av föroreningar i vattenmiljön. Föroreningar som bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, steroidhormoner, molekyler med hormonliknande strukturer och andra giftiga kemikalier har visat sig vara ett potentiellt hot mot vattenmiljön och vårt dricksvatten. I många fall är föroreningarna stabila kemiska föreningar som tillverkas industriellt. Frågan om förorening i vatten kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Inom Uppsala universitet finns möjlighet att skapa samarbeten på vattentemat, genom att sammanföra olika discipliner som analytisk kemi, limnologi, ekologi, ekotoxikologi, livsmedelsforskning, toxikologi, materialforskning, mikrobiologi, statsvetenskap, juridik och kriminalteknik. Bredden som finns vid Uppsala universitet erbjuder stora möjligheter att genomföra gränsöverskridande forskningsprojekt. Därför finns goda förutsättningar för att hjälpa till att lösa hållbarhetsproblem i samband med vattenföroreningar.

Vattenkonflikter 

Klimatförändringarna har gett oss ett nytt vattenlandskap med begränsade vattenresurser som följd. Detta anses leda till ökade konflikter. Samtidigt är vattenresurserna viktiga för att skapa ett fossilfritt samhälle, hantera torka, tillhandahålla dricksvatten, producera mat och vara en plats för mänsklig rekreation. Då det inte finns tillräckligt mycket vatten för alla, används det ofta inom ett eller två områden på bekostnad av andra. Detta ger upphov till konflikter. För att säkerställa tillgång till vatten och för att hantera konflikter mellan olika behov krävs en hållbar användning av vattnet. Med tanke på det stora antalet forskningsdiscipliner vid Uppsala universitet som arbetar med vatten kan ett tvärvetenskapligt projekt om vattenkonflikter hjälpa till att utveckla lösningar för en hållbar användning av vatten.

Kontakt

Mejla koordinator Susann Baez Ullberg för mer information om initiativet Vatten, en gemensam och kritisk resurs.

Illustration av vatten som flödar från en vattenkran och blandas med marken och luften.
Senast uppdaterad: 2021-09-24