Kvinnor i Uppsala universitets historia

Kvinnorna kom in sent i universitetets månghundraåriga historia.

Först i början av 1870-talet skrevs den första kvinnliga studenten in vid Uppsala universitet. Kvinnor fick då genom kungligt beslut tillträde till universiteten. Hon hette Betty Pettersson och kom från Gotland; efter avlagd examen blev hon lärare.

Emmy Rappe (1835–1896) utbildades vid Florence Nightingales sjuksköterskeskola vid Saint Thomas Hospital i London 1866. 1867 blev hon översköterska för Uppsala akademiska sjukhus nyöppnade kirurgiska avdelning, och föreståndare för Röda korsets nygrundade sjuksköterskeskola på Akademiska sjukhuset. De första sekulära sjuksköterskorna i Sverige började utbildas. Eftersom Emmy Rappe introducerade en ny yrkesgrupp och en ny utbildning möttes hon av motstånd från myndigheter och läkare. Hon arbetade utan lön och så hårt att hennes hälsa så småningom tog skada.

År 1883 disputerade Ellen Fries på en avhandling i historia. Hon var den första kvinnan i Sverige, som erhöll doktorsgraden. Många hyllade henne som en föregångare, men andra var skeptiska. En manlig akademisk lärare sade således, att hon ju var den första i sitt slag men – hoppades han – också den sista. Ellen Fries fortsatte sitt historiska författarskap; bl.a. skrev hon boken ”Märkvärdiga [dvs. ryktbara] Qvinnor”.

De kvinnliga studenterna blev mot seklets slut allt flera; under 1800-talet skrevs 153 kvinnor in vid universitetet. Men de hade ofta en besvärlig tillvaro i Uppsala. De kunde inte delta i studentnationernas fester och länge ifrågasattes om de fick bära den vita studentmössan.

Ett antal av dessa kvinnor disputerade. Först efter Ellen Fries kom Elsa Eschelsson, juris doktor 1897. Hon var en framstående forskare och lärare och blev docent. Men när hon strävade efter professur började svårigheterna. Motståndet från manssamhället var stort och hon fick aldrig tjänsten. Hon dog redan 1911, förmodligen för egen hand.

Astrid Cleve von Euler var kemist, geolog och botanist. Hon blev fil. kand. vid Uppsala universitet 1894 och fil.lic. 1898. Astrid Cleve disputerade samma år, 27 maj 1898, som den första kvinnan i Sverige inom en naturvetenskaplig disciplin. 1948 blev hon universitetets första kvinnliga jubeldoktor.

Lydia Wahlström (1869–1954) var en historiker och välkänd förkämpe för kvinnans rättigheter. Hon skrevs in vid Uppsala universitet 1888. Tre år senare blev hon fil.kand. i historia, nordiska språk och statskunskap och 1898 disputerade hon i historia - som andra svenska kvinna någonsin.

Upsala Kvinliga Studäntförening / Uppsala kvinnliga studentförening
Uppsala kvinnliga studentförening vid sitt 50-årsjubileum 1942. Foto/reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

1892 grundade Lydia Wahlström ”Upsala Kvinliga Studäntförening” och blev dess första ordförande. Medlemmarna i föreningen var de första kvinnliga studenterna i Sverige som bar studentmössa offentligt, vilket ansågs opassande.

Eva von Bahr (1874–1962) skrev in sig på Uppsala universitet 1901 och disputerade i fysik 1908. 1908 blev hon också den första kvinnan i Sverige som utnämndes till docent i fysik. Från 1909 tjänstgjorde hon som docent vid Fysiska institutionen i Uppsala med professor Knut Ångströms goda minne. Men efter att Ångström hastigt avlidit 1910 tilläts hon som kvinna inte längre undervisa, annat än som vikarie. Först 1925 fick kvinnor rätt att inneha tjänster vid universiteten i Sverige. Efter att ha förvägrats professurer i Uppsala och på Chalmers tekniska läroanstalt just för att hon var kvinna, sökte hon sig istället 1912 till universitetet i Berlin.

År 1956 blev Sonja Lyttkens den andra kvinnan i Sverige med en doktorsgrad i matematik. Hon fick sedan en docenttjänst och blev Sveriges första kvinnliga universitetslektor i matematik 1963. Sonja Lyttkens var mycket engagerad i arbetet med att förbättra kvinnors villkor i den akademiska världen. Hon tillträdde 1970 som Kalmar nations och Uppsala universitets första kvinnliga inspektor.

Den första kvinnliga innehavaren av reguljär professur vid Uppsala universitet utnämndes så sent som 1949. Det var geografen Gerd Enequist. Hon har sedan under decennierna fått ett antal efterföljare, men andelen kvinnliga professorer vid Uppsala universitet är fortfarande lägre än andelen män. Däremot har de kvinnliga studenterna under de senare decennierna blivit alltmer väl företrädda inom grundutbildningen och forskarutbildningen.

2012 fick Uppsala universitet sin första kvinnliga rektor – Eva Åkesson, professor i kemisk fysik. Bilden är från rektorsskiftet 2012 när tidigare rektor Anders Hallberg lämnar över de traditionella symbolerna till den nya rektorn Eva Åkesson: rektorskedjan, nycklarna och böckerna.

Läs artikeln i Uppsala universitets magasin Nya Horisonter (nr 1-2017) om ny konst om kvinnor i universitetets historia i Universitetshuset