Viktiga årtal i Uppsala universitets historia

Uppsala universitets privilegiebrev från 1477.
Uppsala universitets privilegiebrev.

1477 I en bulla, utfärdad efter ansökan, på initiativ av Jakob Ulvsson, ger påven Sixtus IV den 27 februari tillstånd till att ett universitet upprättas i Uppsala. Den 2 juli undertecknas i Strängnäs universitetets privilegiebrev av riksrådet med Sten Sture i spetsen. Den 21 september införs påvens bulla högtidligen i Uppsala. Den 7 oktober (Birgittadagen) börjar undervisningen vid det nya universitetet.

1508 Petrus Astronomus föreläser om himmelslärans element.

1515 Ärkebiskop Jakob Ulvsson lämnar av åldersskäl sitt ämbete. Universitetets nedgångsperiod börjar.

1530, ca Undervisningen har i praktiken upphört.

1570-talet Viss undervisning pågår, initierad av Johan III.

1593 Uppsala mötes beslut dagtecknas 20 mars. Den 1 augusti utfärdar hertig Karl jämte rådet en urkund, varigenom professurer tillsätts.

1595 Den 15 mars utfärdas universitetets nya privilegier av hertig Karl och riksrådet.

1600 Den 22 januari äger universitetets första kända filosofiska promotion rum. Den ena av universitetets ännu nyttjade spiror används.

1606 De första statuterna tillkommer.

1617 I samband med Gustav II Adolfs kröning äger den första teologie doktorspromotionen rum.

1620 Genom kungligt beslut ökar antalet professurer kraftigt. Ett universitetsbibliotek inrättas.

1620-talet Gustavianum uppförs.

1622 Genom Johan Skyttes donation inrättas den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap.

1624 De gustavianska arvegodsen, som blir universitetets ekonomiska grundval, doneras av Gustav II Adolf.

1626 Konstitutioner, underskrivna av Axel Oxenstierna och betraktade som provisoriska, utfärdas.

1627 Orkesterverksamhet, som är ursprunget till Kungl. Akademiska kapellet, tar sin början.

1629 Den första juridiska doktorspromotionen äger rum.

1640-talet De första studentnationerna tillkommer.

1655 Nya konstitutioner utfärdas.

1660 Olof Rudbeck blir professor i praktisk medicin.

1660-talet Rudbeck inrättar den anatomiska teatern i Gustavianum.

1663 Studentnationerna legaliseras av konsistoriet. Exercitieinstitutionen (ridning, ritning, språk etc.) fastställes.

1669 Magnus Gabriel De la Gardie skänker Silverbibeln till Uppsala universitetsbibliotek.

1681 Den första medicinska doktorspromotionen äger rum.

1693 Hundraårsminnet av Uppsala möte firas med kungabesök och stora festligheter.

1694 Karl XI skänker Augsburgska konstskåpet till universitetet.

1702 Uppsala härjas av en svår brand.

1708 Det Oxenstiernska huset vid Riddartorget blir akademiskt sjukhus, Nosocomium, på initiativ av Lars Roberg.

1710 "De Vettgirigas Gille", sedermera Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, bildas.

1738 Johan Ihre blir professor skytteanus.

1739 Ständerna inrättar en professur i nationalekonomi; den förste innehavaren blir Anders Berch.

1741 Linné blir professor i medicin.

1742 Anders Celsius' undersökningar beträffande termometern publiceras.

1744 Den första professuren i kirurgi och anatomi inrättas.

1750 Den första kemiprofessuren inrättas med Johan Gottschalk Wallerius som förste innehavare. På 1750-talet byggs ett kemiskt laboratorium vid Västra Ågatan. Samuel Klingenstierna, professor i matematik, övertar den nya professuren i experimentalfysik.

1753 Linné introducerar i Species Plantarum sin nomenklatur för växter.

1750-talet Theatrum oeconomico-mechanicum byggs vid Gamla Torget.

1755 Det nya konsistoriehuset, "Kuggis", står färdigt vid S:t Eriks Torg.

1767 Torbern Bergman blir professor i kemi.

1778 Den gamla universitetsbyggnaden Academia Carolina, belägen söder om domkyrkan, rivs.

1784 Carl Peter Thunberg tillträder den linneanska professuren.

1787 Gustav III donerar delar av slottets parkanläggningar till universitetet; Botaniska trädgården uppstår.

1792 Studentprotester mot inskränkningar av tryckfriheten.

1800 Ny studentoro - den s.k. Musikprocessen - förekommer i samband med en akademisk högtidlighet.

1804 Medicinska fakulteten promoverar jubeldoktorer. Det är första gången i Sverige sådant förekommer.

1806 Prästutbildningen reformeras; direktor för seminariet blir Samuel Ödmann.

1807 Linneanum i Botaniska trädgården invigs.

1808 J.C.F. Hæffner blir director musices. Den uppsaliensiska studentsången uppstår.

1809 Benjamin Höijer blir professor i filosofi.

1817 Erik Gustaf Geijer blir professor i historia. Som första studentnation får Östgöta nation eget hus, i en ombyggnad av Linnéträdgårdens orangeri.

1819 Prins Oscars namnsdag firas med stora festligheter och under stor hänförelse, ett uttryck för studenternas nya rojalism.

1830 Riksdagen beslutar om statsanslag till universitetet, som dittills huvudsakligen levat på avkastningen av sitt eget jordinnehav.

1834 Elias Fries blir innehavare av den Borgströmianska donationsprofessuren (i praktiken botanik).

1839 Hedersmagisters- värdigheten (senare heders- doktorsvärdigheten) införs, på initiativ av P.D.A. Atterbom.

1840 Juridiska fakulteten upprustas med nya professurer.

1841 Det nya universitetsbiblioteket, Carolina Rediviva, tas i bruk.

1842 Christopher Jacob Boström blir professor i praktisk filosofi.

1843 Den första gemensamma skandinavistiska studentmanifestationen äger rum i Uppsala.

1849 Uppsala studentkår bildas.

1849-51 Gunnar Wennerbergs Gluntarne utkommer.

1850 Anatomicum vid Islandsbron står färdigt.

1852 Nya statuter fastställs. Universitetets jurisdiktion upphör. "Sjung om studentens lyckliga dag", av Prins Gustaf och Herman Sätherberg, får sitt uruppförande vid en studentkonsert.

1853 Det nya astronomiska observatoriet i Fjärdingen tas i bruk.

1858 Anders Ångström blir professor i fysik.

1859 Gamla Kemicum vid Engelska parken invigs.

1862 Studentexamen vid universitetet ersätts genom kungl. stadga detta år av mogenhetsexamen vid läroverken. Professor Carl Benedict Mesterton utför det första kejsarsnittet vid Akademiska sjukhuset, då beläget i nuv. historiska institutionen.

1867 Det nya Akademiska sjukhuset tas i bruk.

1870 Ny filosofisk examensstadga tillkommer. Filosofie doktorsgraden ersätter den gamla magistervärdigheten.

1872 Som första kvinnliga student inskrivs Betty Pettersson vid universitetet.

1876 Nya universitetsstatuter tillkommer. Carl Yngve Sahlin tillträder, som den förste verkligt valde rektorn, sitt ämbete.

1877 Universitetets 400-årsjubileum firas ståtligt med bl.a. Viktor Rydbergs Kantat.

1883 Ellen Fries promoveras som den första kvinnan i Sverige till filosofie doktor, efter disputation i historia.

1885 Harald Hjärne blir professor i historia.

1887 Universitetshuset invigs. Den första studiehandboken utges av studentföreningen Verdandi. Den s.k. sedlighetsdebatten i Verdandi äger rum. Adolf Noreen blir professor i nordiska språk.

1888 John Börjesons Geijer-staty framför universitetshuset invigs. Studentföreningen Verdandis småskrifter börjar utges.

1891 Obligatoriska seminarieövningar i alla humanistiska ämnen införs. Studentföreningen Heimdal grundas.

1892 Uppsala kvinnliga studentförening bildas.

1893 Vid en stor jubelfestpromotion promoveras bl.a. Alfred Nobel till filosofie hedersdoktor. Adjunkten John Björkén avlider. Han testamenterar sin kvarlåtenskap till Uppsala universitet för belöningar av vetenskapliga prestationer (Björkénska priset).

1894 Fackskolan för huslig ekonomi, sedermera inlemmad i Uppsala universitet, grundas av J.A. Lundell och Ida Norrby.

1898 Henrik Schück blir professor i estetik, litteratur- och konsthistoria.

1901 Nathan Söderblom, sedermera ärkebiskop, blir professor vid teologiska fakulteten.

1901 Studentföreningen Laboremus grundas.

1907 Universitetet firar 200-årsminnet av Linnés födelse. Selma Lagerlöf promoveras som första kvinna till hedersdoktor. Ny examensstadga, varigenom fil. ämbetsexamen (fil.mag.) inrättas, tillkommer. JuvenalOrden, som florerat under Gunnar Wennerbergs studenttid, återupplivas.

1908 Nya universitetsstatuter tillkommer. Konsistoriets omfattning begränsas.

1909 Alla e.o. professurer förvandlas till ordinarie professurer. Studenternas gymnastik- och idrottsinstitution tas i bruk.

1910 Hugo Alfvén blir director musices.

1911 Axel Hägerström blir professor i praktisk filosofi. Allvar Gullstrand, professor i oftalmiatrik, får Nobelpriset i fysiologi och medicin. Teologiska fakulteten promoverar för första gången doktorer efter avlagda prov.

1912 The Svedberg blir professor i fysikalisk kemi.

1913 Oscar Almgren utnämns till professor i nordisk och jämförande fornkunskap.

1914 Politiska motsättningar mellan studenter kommer till uttryck i form av hetsiga debatter "den politiska vårterminen". Vilhelm Lundstedt blir professor vid juridiska fakulteten. Claes Annerstedt fullbordar sin universitetshistoria.

1916 Nya universitetsstatuter tillkommer.

1920 Man börjar återställa Linnéträdgården vid Svartbäcksgatan efter långvarigt förfall.

1922 Manne Siegbahn blir professor i fysik.

1923 Svenska kvinnor får tillträde till statliga tjänster som kräver akademisk utbildning. Axel Brusewitz blir professor skytteanus.

1924 Manne Siegbahn får Nobelpriset.

1925 Sturemonumentet invigs efter åtskilliga decenniers diskussioner.

1926 The Svedberg får Nobelpriset.

1927 I samband med universitetets 450-årsjubileum promoverar ärkebiskopen för sista gången teologie doktorer, utsedda av Konungen.

1928 Robin Fåhræus blir professor i patologisk anatomi.

1930 Det första studentbostadshuset, "Gubbhyllan" vid Övre Slottsgatan, står färdigt.

1931 H. S. Nyberg blir professor i semitiska språk.

1932 Gustav Adolfs- jubileum, vid vilket den restaurerade rikssalen på slottet tas i bruk. Ämnet idé- och lärdomshistoria tillkommer med Johan Nordström som förste professor.

1933 Högspänningsinstitutet vid Husbyborg börjar att tas i bruk.

1934 Gregor Paulsson blir professor i konsthistoria med konstteori.

1935 Årliga gemensamma doktorspromotioner blir regel. Filosofisk doktorshatt införs.

1939 För första gången hålls sista-april-talet på Slottsbacken av en kvinna, studentkårens vice ordf., Eva Wennerström (-Hartmann).

1941 Ett första steg mot studentinflytande på universitetets utbildning tas, då varje fakultet inrättar en undervisningsnämnd, som regelbundet skall rådgöra med representanter för "den akademiska ungdomen".

1943 Uppsalastudenterna demonstrerar mot nazistiska övergrepp mot Oslo universitet.

1945 Upprustning av forskning och utbildning efter kriget förbereds. 1945 års universitetsberedning.

1948 Arne Tiselius får Nobelpriset.

1949 Gerd Enequist, geograf, blir den första kvinnliga professorn vid Uppsala universitet.

1950 I och med ärkebiskop Erling Eidems avgång upphör prokanslersämbetet vid Uppsala universitet.

1952 Ökat bostadsbyggande för studenter. Studentstaden börjar tas i bruk.

1953 Ny filosofisk examensstadga.

1955 Pedagogisk upprustning av universitetsutbildningen m.m. förbereds. 1955 års universitetsutredning.

1956 Nya universitetsstatuter. Institutionerna nämns officiellt första gången. Filosofiska fakulteten delas i en humanistisk och en matematisk- naturvetenskaplig fakultet.

1963 Allmänna Sången blir en blandad kör, i vilken både kvinnor och män medverkar.

1964 Ny universitetsstadga. Universitetsförvaltningen byggs ut. Tjänsten som förvaltningschef/ universitetsråd inrättas. Den samhällsvetenskapliga fakulteten bryts ut ur den humanistiska. För första gången agerar politiska studentkårspartier aktivt vid direktionsvalet.

1967 Den s.k. filialen i Örebro, sedermera högskolan, börjar sin verksamhet.

1968 Farmaceutiska institutet i Stockholm flyttas och blir farmaceutisk fakultet vid Uppsala universitet.

1969 Reformer inom grundläggande utbildning beslutas; PUKAS med bundna studiegångar, utbildningslinjer, poängsystem och studieplaner. Försöksverksamhet med nya samarbetsformer ger studenterna ökat inflytande. Reformerad forskarutbildning beslutas. Doktorsgraden ersätts av doktorsexamen.

1970 Teknikums lokaler färdiga.

1971 Det sista formella bandet mellan Svenska kyrkan och universitetet försvinner, då teologiska fakultetens representation i domkapitlet tas bort.

1974 Byggnad på Luthagsgärdet för språk och samhällsvetenskap påbörjas.

1977 Ny högskolereform. Högskoleförordningen träder i kraft den 1 juli, med spärrad utbildning, ökad yrkesinriktning, regionstyrelser och stora organisatoriska förändringar för universitetet. Lärarutbildningar av olika slag inlemmas i universitetets verksamhet.

2012 Eva Åkesson tillträder som Uppsala universitets första kvinnliga rektor.

Senast uppdaterad: 2021-04-30