En världsledande nod i klimatledarskap

Klimatledarskapsnoden är fokuserad runt en tioårig serie gästprofessurer, och fungerar som katalysator för offentlig debatt, forskning och utbildning för att direkt försöka besvara några av de mest brännande frågor som klimatförändringen ställer till mänskligheten. Fem internationellt erkända Zennström-professorer med inriktning på klimatledarskap kommer att arbeta med akademiker, studenter, civilsamhället och offentliga och privata partners för att både förstå omfattningen av den civilisationsförändring som kommer att krävas för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna samt för att börja utveckla vägar mot denna förändring och förbereda för anpassning.

Klimatledarskap är ett dynamiskt fält som korsar gränser både inom vetenskap och i samhället, med syftet att katalysera innovativa och nytänkande angreppssätt för att möta klimatförändringarnas komplexa utmaningar. Denna dynamik och energi har sitt ursprung i den ökade efterfrågan på kunskap och praktiskt handlande för att möta utmaningar inom alla sektorer i samhället, från lokal till internationell nivå. Klimatledarskap karakteriseras av att kunskap genereras gemensamt av den akademiska världen och samhället i stort, för att säkerställa effektiva och rättvisa institutionella och sociotekniska transformationer.

Klimatledarskapsnodens övergripande mål är att aktivt skapa en inter- och transdisciplinär intellektuell miljö som kombinerar utbildning, forskning och upplysningsverksamhet på innovativa sätt och tillämpar kunskap genom rättvisa klimatåtgärder. Klimatledarskapsmiljön syftar till att utforska möjligheter, nya former av dynamiska, tvärvetenskapliga och förklarande möten samt forum med världsledande klimatforskare, nyckelförhandlare inom klimat, ledare inom näringslivet och civilsamhället, beslutsfattare på olika nivåer, sociala entreprenörer samt, inte minst, studenter och unga ledare.

Våra nuvarande projekt faller huvudsakligen inom fyra områden som bygger på forskningsteman från forskare som varit ordförande för Zennström-professuren. Hittills innefattar dessa:

  • att utveckla studentledarskap inom internationella klimatförhandlingar,
  • att förmedla kunskap till klimatbeslut med hjälp av koldioxidbudget,
  • att omvärdera universitetens roll samt
  • att arbeta med civilsamhället och konstvärlden för att katalysera social omvandling.

Programmet stöds av Zennström Philanthropies genom anslag till de fem professurerna och forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling på Uppsala Universitet.