E-initiativ

På ett stort och brett universitet som Uppsala drivs utvecklingen inom e-lärande framåt av enskilda lärare och institutioner. En mängd olika tekniska samt administrativa lösningar har också under årens lopp vuxit fram inom universitetet, men senare kompletterats, och i vissa fall ersatts av gemensamma resurser. Ibland har dessa utvecklats av fakulteter eller vetenskapsområden, som MedFarmDoIT, ibland har de varit centrala, universitetsgemensamma initiativ, som t.ex. Studentportalen eller den laborativa lärosalen.

Under 2014 och 2015 togs ett samlat grepp när rektor uppdrog åt en arbetsgrupp (e2014) att kartlägga e-lärandet vid universitetet, beskriva evidensbasen för effektivt e-lärande och föreslå konkreta åtgärder för dess vidare utveckling. Arbetsgruppens rapport utgjorde i sin tur underlag för rekommendationer från en internationell panel, och i maj 2015 överlämnades sedan en slutgiltig rapport till rektor. Dess två viktigaste förslag handlade om införande av en ny lärplattform samt om en bred satsning på kompetensutveckling inom e-lärande för samtliga lärare under loppet av en femårsperiod.

I det uppdrag som gavs åt e2014 ingick också utvecklingen av tre MOOCs, samt ett projekt kring förvaltning av lärares erfarenheter från utveckling av e-lärande, förlagt till Campus Gotland.

Senast uppdaterad: 2021-01-19