Nya lärmiljöer vid Uppsala universitet

Utvecklingen av utbildningsmiljön på campus pågår ständigt för att möta universitets behov och krav. Nya lokaler planeras och är under uppbyggnad. Befintliga lokaler renoveras och anpassas för bättre funktionalitet. Målet för alla pågående projekt är att erbjuda ändamålsenliga och stimulerande miljöer som verksamheten efterfrågar, behöver och använder.

Undervisningslokalernas utformning kan begränsa lärares möjligheter att utveckla undervisningen i den riktning de vill - men kan också inspirera dem att att pröva nya sätt att undervisa! Tillgången till salar och rum, vars inredning och teknikresurser kan anpassas till olika pedagogiska scenarier och som till exempel underlättar samarbete och studentaktiverande undervisningsformer, är också en viktig kvalitetsfaktor i undervisningen.

Active Learning Classroom

I Active Learning Classrooms (ALC) arbetar studenterna vid runda bord i grupper. Resultaten kan enkelt visas för alla på skärmar runt om i salen, vilket i sin tur leder vidare till jämförande diskussioner och analyser. Detta enkla grundkoncept har vuxit fram på amerikanska universitet och kan varieras på en mängd olika sätt, som visas i bland annat denna film.

I samband med symposiet Rum för aktivt lärande inreddes 2014 ett ALC på Ångströmlaboratoriet (då det första av sitt slag i Sverige).

Humanistiska teatern

Uppsala universitet uppför en Humanistisk teater vid Engelska parken – Humanistiskt centrum – i Uppsala. Visionen är att den Humanistiska teatern ska vara en gränslös arena för bildning och nytänkande med det humanistiska samtalet som utgångspunkt. Människan som tänkande och skapande individ står i centrum.

Teatern med cirka 140 platser har en hästskoformad gradäng som inbjuder till dialog, inte bara mellan föredragande och publik, utan också mellan deltagarna i auditoriet och de som deltar via digitala kanaler på den 32 kvadratmeter stora bildväggen. Rummet har mjuka former och utmärks av den stora bildväggen som även den har en svagt kurvad form.

Plats som stimulerar studier

universitetsbibliotekets många enheter finns läsplatser i tysta läsesalar, men också utrymmen för grupparbeten. Ett exempel är Carolinabibliotekets C-sal, som byggts om från konventionell läsesal till ett öppnare rum, med gott om plats där studenter och forskare kan slå sig ner för att samarbeta och diskutera.

I början av 2016 flyttar också Juridiska biblioteket till nya lokaler. Biblioteket kommer att ha fler möjligheter till gruppstudier på den nya adressen, och det blir även andra typer av läsplatser, bland annat höj- och sänkbara bord.

Kvarteret Munken

Efter en tid av renoveringar invigde juridiska fakulteten under hösten 2015 sina nya lokaler i kvarteret Munken. Kvarteret ligger i centrala Uppsala och består av tre byggnader anpassade till fakultetens behov. En stor fördel för studenter och anställda är att fakulteten nu inte längre är utspridd på fem olika platser i staden.

Digitala labb på campus

Universitetsbiblioteket har inrättat två s.k. digitala labb på två campusområden: Digitala bibliotekslabbet - Ekonomikum och Ångström Visualisation Lab.

Labben erbjuder ett flertal resurser i form av programvaror och utrustning. Samtidigt utgör de mötesplatser för både studenter och lärare. De arrangerar också seminarier, verkstäder och kurser inom t.ex. data och statistik, digitala verktyg, publicerings- och referenshantering och visualisering av data.

Senast uppdaterad: 2021-01-19