System inom lärande vid Uppsala universitet

Uppsala universitet tillhandahåller ett flertal system för att möta behoven inom utbildning på olika nivåer och av skilda slag. Den digitala lärmiljön är under ständig utveckling och det pågår hela tiden ett arbete för att erbjuda säkra och ändamålsenliga resurser som utgår från användarnas krav och önskemål.
Utöver de centrala systemen används ett flertal andra resurser i undervisningen, av vilka några presenteras här.

Undervisning och studieadministration

Hittills har Studentportalen varit det centrala systemet för studieadministration och undervisning. Systemet är egenutvecklat och erbjuder många funktioner och tjänster som underlättar vid undervisning och kommunikation mellan lärare och studenter. Till exempel kan lärarna resultatrapportera via Studentportalens Framsteg direkt in i Ladok.

Just nu pågår införandet av en ny lärplattform, Studium, som baseras på en av de största, internationella lärplattformarna. Läs mer om projektet här.

För mer information kontakta Enheten för användarstöd och e-lärande.

E-möten

Zoom är universitetets centrala e-mötesverktyg och kostnadsfritt för alla anställda. Systemet används i undervisningen, framför allt på distanskurser men också på campuskurser för samarbete via gemensamma anteckningar, handledning, presentationer med mera.

Universitetet tillhandhåller videokonferensanläggningar vid olika campusområden. Videokonferens används inom undervisning, forskning och administration och utrustningen kan användas av alla anställda utan kostnad annan än eventuell lokalhyra.

Inspelningar med interaktiva inslag

Scalable Learning är utvecklat för att hjälpa studenter och lärare till ett modernt arbetssätt för högre utbildning, med stark evidens för bättre studieresultat. Studenter förbereder kursmoment med ett interaktivt och socialt kursmaterial på nätet. Lärare analyserar och återkopplar resultat och diskussioner från nätet till gemensamt aktivt lärande i klassrummet.

För mer information kontakta David Black Schaffer.

Digital examination

Examinationsformer med digitalt stöd har länge funnits vid universitetet med exempelvis redovisningar i datorsal eller via e-mötesverktyg, automat- eller lärarrättade tester och hantering av inlämningsuppgifter och hemtentamina i digitalt format. I likhet många lärosäten är universitetet nu i startgroparna med att införa e-tentamen, det vill säga digitala salstentamina.

Sedan 2010 har vetenskapsområdet för medicin och farmaci använt sig av e-tentamina via ett egenutvecklat system, Open Exam. En skrivsal med 150 bärbara datorer finns inredd för e-tentamina på Biomedicinskt centrum. Det senaste året har även institutioner utanför vetenskapsområdet för medicin och farmaci fått möjlighet att använda OpenExam

Utvärdering och anmälan

MedfarmDoIT vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har utvecklat ett verktyg, Kurt, för att göra enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest på webben. Kurt kan användas exempelvis vid kursvärderingar, terminsvärderingar, handledarenkäter, anmälningar till seminarium och möten, självtest i samband med föreläsningar samt andra typer av enkäter.

Studentportalen,universitetets centrala system för studieadministration och undervisning,  används också för kursvärderingar, anmälningar, enkäter och olika typer av tester.

Senast uppdaterad: 2021-01-19