Ledarskap

Kontinuerlig kompetensutveckling av ledare är en viktig nyckel för att skapa världsledande forskning och högkvalitativ utbildning. För att understryka vikten av utveckling för våra ledare och grupper erbjuder Uppsala universitet ett brett utbud av utbildningsinsatser och olika former av konsultativt stöd.

Ledarskaps- och chefsutveckling

Ledarskap handlar om att leda verksamheter eller grupper av människor mot gemensamma mål. Att leda forskning och utbildning ställer höga krav på individer och grupper. Uppsala universitet erbjuder bl a karriärstöd, handledning, ledarprogram och grupputveckling för att skapa goda och kreativa lärande- och forskningsmiljöer.

Inom ramen för ledarutveckling erbjuder Uppsala universitet ledarprogram för såväl juniora som seniora forskningsledare. För att stödja forskare, tydliggöra karriärvägar och stimulera forskningssamarbeten har ett nytt karriärcentrum tillskapats 2018.

Uppsala universitets chefsprogram är obligatoriskt för prefekter och ställföreträdande prefekter och öppet för alla med chefsansvar. Programmet syftar till att deltagarna ska få ökade kunskaper om det ansvar och de befogenheter som chefsuppdraget innebär, samt om lagar och regelverk som är aktuella vid universitetet.

Ledarcoaching och karriärutveckling

Uppsala universitet erbjuder ledare samtalsstöd och coaching. Det kan handla om förtydligande och tolkning av uppdraget samt om ledningsstrukturer och ramar. Här ges möjlighet att diskutera ledarrollen, personliga förutsättningar, drivkrafter samt möjlighet eller hinder i relation till rollen och uppdraget.

Universitetet erbjuder också anställda karriärutvecklingssamtal i syfte att ge stöd till individuell utveckling och ökat engagemang.

Nätverk och mentorskap

Uppsala universitet erbjuder arenor för nätverk i syfte att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö, kunskapsutveckling och tvärvetenskaplig forskning. Nätverk och mentorskap är effektiva sätt för erfarenhetsutbyte och lärande för individen. För att uppmuntra till samverkan arrangeras regelbundet nätverksträffar och seminarier.

Senast uppdaterad: 2021-01-19