Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör universitetsövergripande kvalitetsarbete och kompletterar därmed fakultets- och områdesnämndernas ansvar för kvaliteten i verksamheten. Uppdraget omfattar formerna för arbete med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom alla universitetets verksamhetsområden, det vill säga forskning, utbildning, samverkan samt de administrativa processer som understödjer dessa.

Huvuduppgifterna är att:

  • Aktualisera och driva frågor av principiell betydelse för kvaliteten i Uppsala universitets verksamhet, föra dialog med organ och befattningshavare med ansvar för kvalitetsfrågor, samt vid behov lämna förslag på åtgärder till rektor.
  • Bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter avseende kvalitetsfrågor mellan universitetets olika delar.
  • Medverka i utformning och uppföljning samt verka för implementering av Uppsala universitets program för kvalitetsarbete och åtföljande handlingsplaner.
  • Bidra med återkoppling vid utarbetande av underlag i samband med externa kvalitetsbedömningar på lärosätesnivå.
  • Kunna fungera som styr- eller referensgrupp för större universitetsövergripande utvärderingar eller andra kvalitetsutvecklingsprojekt.
  • Följa nationell och internationell utveckling inom området.
  • Kunna fungera som remissinstans.

Ledamöter i kvalitetsrådet

Läs mer om kvalitetsarbete vid Uppsala universitet