Pedagogisk utveckling

Kombinationen av pedagogiskt skickliga lärare och forskningsanknuten undervisning är av grundläggande betydelse för Uppsala universitet. Samtidigt är undervisningens kvalitet också ett gemensamt ansvar för lärare och studenter. Detta är utgångspunkten för universitetets riktlinjer i Pedagogiskt program för Uppsala universitet. I det pedagogiska programmet beskrivs både universitetets och studenternas roller.

Förutsättningar för studenters lärande

Grundläggande för all undervisning vid universitetet är att den ska bygga på ett vetenskapligt förhållningssätt och ge förutsättningar för studenterna att utveckla ett sådant. Goda ämneskunskaper hos både lärare och studenter är en del av detta, men akademiska studier innebär också en systematisk träning i kritiskt tänkande, som gör det möjligt att analysera och värdera forskningsresultat, men också att självständigt urskilja och behandla nya problemställningar.

Undervisningen vid universitetet förutsätter ett aktivt deltagande av studenterna. Lärarnas ansvar är att forma undervisningen och examinationen så att den ger studenterna både kunskaper och tillfälle att visa prov på ett vetenskapligt förhållningssätt, i samarbete och kritisk dialog.

Utveckling av utbildningen

En kurs på universitetet blir aldrig färdig. Sakinnehållet kan förstås behöva ändras i takt med att nya forskningsresultat kommer fram, men lärare är dessutom sällan nöjda. De frågar sig ständigt hur de bäst ska förklara något, hur ett perspektiv ska bli tydligare, varför studenterna har särskilt svårt med en viss del av kursen och så vidare.

Kursvärderingar mot slutet av kursen, men också så kallade formativa kursvärderingar under kursens gång ger lärarna underlag för att anpassa och omforma undervisningen. Studierektorerna har ett övergripande pedagogiskt ledningsansvar, och ser till att alla utbildningar systematiskt utvärderas och följs upp och att pedagogiska frågor kontinuerligt diskuteras inom ämnen och institutioner.

Pedagogisk kompetensutveckling

Alla lärare ska, utöver utbildning i ämnet, ha en grundläggande utbildning i universitetspedagogik samt kontinuerligt erbjudas pedagogisk kompetensutveckling och möjlighet att följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämne, såväl vetenskapligt som pedagogiskt och ämnesdidaktiskt. Det är dessutom önskvärt att alla lärare i så stor utsträckning som möjligt har tillfälle att bedriva forskning, för att stärka undervisningens forskningsanknytning.

Undervisningsuppgiftens meritvärde

Det måste löna sig för universitetets lärare att satsa på att utveckla den egna lärarrollen och undervisningen. Universitetspedagogisk kompetens, engagemang och pedagogisk skicklighet ska ha ett uttalat meritvärde för befattningar där pedagogisk verksamhet ingår. En särskilt sakkunnig ska därför alltid bedöma sökandes pedagogiska skicklighet. För att underlätta sådana bedömningar uppmuntras alla anställda att dokumentera sin pedagogiska verksamhet och samla detta i en så kallade pedagogisk meritportfölj. Hur man strukturerar en sådan ingår som en del av den högskolepedagogiska grundkursen.

Utöver detta arbetar universitetet medvetet med att utveckla en pedagogisk karriärstege, för att motsvara den som finns på forskarsidan. Två inslag i denna är möjligheten att bli antagen som så kallad excellent lärare vid sin fakultet samt de pedagogiska priserna, som utdelas varje år, där studenter nominerar lärare.

Utvecklingsprojekt

En rad utvecklingsprojekt engagerar lärare och studenter vid Uppsala universitet. Under det senaste året har man t.ex. arbetat med hur universitetets rika kulturarvssamlingar kan användas som en pedagogisk resurs i undervisningen, med Aktiv studentmedverkan, där studenter är med och planerar och stödjer undervisningen, och med kursutveckling i universitetets laborativa lärosal.

Noder och nätverk

Forskningen lever av dialog och diskussion. Dess metoder och resultat redovisas och analyseras på seminarier och konferenser, i tidskrifter och böcker. Öppenheten för kritisk granskning är en förutsättning för vetenskaplig verksamhet.

Undervisningen behöver också diskuteras för att utvecklas! För att uppmuntra och underlätta ett bredare utbyte av erfarenheter kring universitetets undervisning, och ge lärarna möjlighet till utbildning och fortbildning finns ett antal olika noder och nätverk vid Uppsala universitet.