Noder och nätverk

Formerna för diskussionen kring universitetets undervisning är inte lika etablerade och tydliga som när det gäller dess forskning. Arenorna för pedagogiska samtal ser olika ut inom olika ämnen, och en stor del av erfarenhetsutbytet lärare emellan sker informellt.

Samtidigt finns det ett antal noder och nätverk som samlar lärare från olika håll och som erbjuder till exempel pedagogiska utbildningar, inspiration och stöd för kursutveckling och inte minst mötesplatser för Uppsala universitets lärare. Tillsammans utgör de en viktig kvalitetsfaktor för vidareutvecklingen av universitetets undervisning. Några av dem är gemensamma för hela universitetet, medan andra riktar sig till en viss fakultet eller ett visst vetenskapsområde.

Enheten för universitetspedagogik

Enheten för universitetspedagogik tillhör Avdelningen för kvalitetsutveckling, och är centralt placerad i kvarteret Blåsenhus. Enheten ansvarar för de universitetspedagogiska grundkurserna, som varje termin engagerar uppåt 200 deltagare och som ges på svenska och engelska. Dessutom finns ett stort utbud av andra kurser, som t.ex. handledarkurser för olika nivåer, kurser om case-metodik, aktiverande undervisningsformer med flera.

Utöver kursverksamheten genomför enhetens personal varje år ett stort antal konsultationer på institutionerna. Vidare handlägger enheten de pedagogiska priserna och arrangerar vartannat år en universitetspedagogisk konferens för UU:s anställda.

Vid enheten arbetar cirka tjugo pedagogiska utvecklare, varav de flesta är anställda på deltid och samtidigt verksamma som lärare och forskare vid olika institutioner.

Enheten för förvaltning och utveckling

Enheten för förvaltning och utveckling vid Avdelningen för universitetsgemensam IT stödjer alla universitetets anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor. Enheten förvaltar system inom lärandeområdet och forskningsadministration och ansvarar för den centrala servicedesken, telefonitjänster, klienthantering, AV-teknik samt utbildning i och support av universitetets intranät och webbpubliceringsverktyg.

Enheten har huvudansvar för underhåll och utveckling av tekniken i universitetets laborativa lärosal. De pedagogiska utvecklarna vid enheten arbetar med IT i undervisnings- och lärosalsmiljö och anordnar kurser och seminarier inom e-lärandeområdet. Enheten ansvarar även för support och handledning i universitetets centrala system inom lärandeområdet som till exempel Studentportalen och e-mötesverktyget Adobe Connect.

MedFarmDoIT

MedFarmDoIT är en enhet som finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci. De hjälper lärare och forskare med produktion av filminspelningar för undervisningen, nätbaserade kursvärderingar med mera.

Lärare kan också göra egna inspelningar och ladda upp videoklipp i MedFarmPlay.

TUR

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR verkar för att studenter, lärare och pedagogiska ledare ska arbeta tillsammans i en reflekterad och vetenskapligt förankrad praktik. En ökad kunskap om universitetspedagogik och ämnesdidaktik ger välgrundade policybeslut. Allt kan användas för förnyelse av undervisning och examination, kurser och program.

PRåM

Pedagogiska rådet, PRåM, ska vara rådgivande för utbildning på grund- och forskarnivå och verka stödjande i pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci .

Rådet strävar efter att ha en överblick över den goda pedagogiska verksamhet som bedrivs inom vetenskapsområdet, och att verka för att goda pedagogiska idéer sprids. Uppdraget innefattar också att initiera områdesövergripande utvecklingsprojekt och arbeta för pedagogisk förnyelse som vilar på vetenskaplig grund

Nätverk

Nätverket för forskarhandledare vänder sig till dem som handleder doktorander inom forskarutbildningen. Det utgör ett forum för diskussioner kring olika teman och aspekter relaterade till forskarhandledning och forskarutbildning, kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte med mera och har ca 150 medlemmar.

Mentorskollegiet vid Uppsala universitetet bildades 1994 och består av drygt 150 erfarna lärare som fått en utbildning i pedagogisk handledning. En pedagogisk mentor är en erfaren lärare som har handledande diskussioner med en mindre erfaren lärare. Mentorerna handleder lärare som deltar i den pedagogiska kursen för universitetslärare.

Nätverket för pedagogiska ledare vänder sig till studierektorer och andra som är pedagogiska ledare inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Syftet med nätverket är att etablera ett forum för diskussioner kring olika teman och aspekter relaterade till pedagogiskt ledarskap, att ge kollegialt stöd och att utvecklas i ledarrollen genom erfarenhetsutbyte med andra ledare.