Vad är en excellent lärare?

Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Universitetspedagogisk kompetens, engagemang och skicklighet ska ha ett uttalat meritvärde för lärare vid Uppsala universitet.  

Bedömningsgrunder för att bli excellent lärare

De bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet som anges i universitetets regelverk utgör grund för att utses till excellent lärare. Respektive områdes-/fakultetsnämnd har preciserade krav för antagning av excellent lärare.  Kraven och riktlinjerna ska fungera som incitament för utveckling av utbildning och undervisning, de ska främja engagemanget hos den enskilda läraren som lärarens institution.

Vem prövar ansökan av excellent lärare?

Prövning av lärares ansökan görs av arbets-/rekryteringsgrupp som inrättas av respektive områdes-/fakultetsnämnd.

Enbart tillsvidareanställda lärare (universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor) vid Uppsala universitet kan antas som excellent lärare.