Lika villkorsrådet

Begreppet lika villkor relaterar till de sju diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagen, samt social bakgrund. Uppsala universitet bedriver ett målinriktat arbete för lika villkor som omfattar alla anställda och studenter. Rektor och konsistoriet (universitetets styrelse) har det övergripande ansvaret för lika villkor. Lika villkorsrådet är rådgivande till rektor i universitetets övergripande strategiska arbete med lika villkor.

uppdrag

Lika villkorsrådet arbetar med att:

  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom lika villkorsområdet med koppling till universitetssektorn
  • Utveckla universitetets övergripande arbete inom lika villkorsområdet
  • Bidra till ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter inom universitetet avseende lika villkorsområdet
  • Ansvara för framtagande av förslag och uppföljning av program och handlingsplan inom lika villkorsområdet samt stödja implementering av detsamma
  • Bidra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte med andra lärosäten och med externa aktörer
  • Bistå rektorsrådet för lika villkorsfrågor

SAMMANSÄTTNING

Lika villkorsrådet består av företrädare för universitetets verksamheter samt representanter för personalorganisationer och studentkårer. Rådets mandattid är tre år. Rådets ordförande kallas rektorsråd för lika villkor och utses av rektor.

Tjänstemän på HR-avdelningen bistår rådet med administrativt stöd. Universitetsförvaltningens tjänstemän inom lika villkorsområdet medverkar vid behov som föredragande och verkställande tjänstemän i rådets arbete.

Lika villkorsådets ledamöter (1 januari 2018–9 september 2020)

Professor Åsa Cajander, ordförande och rektorsråd (från 1 juli 2020)
Universitetslektor Moa Kindström Dahlin, humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Professor Jan Ottosson, humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Professor Bryndis Birnir, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Professor Ola Söderberg, medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Universitetslektor Karin Stensjö, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Studievägledare Martin Holmberg, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
HR-generalist Lina Eriksson, universitetsbiblioteket
Utbildningshandläggare Tony Thorström, universitetsförvaltningen
Erik Ahlenius, studentrepresentant
Sigrid Berglund, studentrepresentant
Emma Nilsson, studentrepresentant
Asia Kulig, studentrepresentant
Elin Olby, studentrepresentant
Amanda Palacios, studentrepresentant
Pedagogisk utvecklare Thérèse Hartman, SACO-S
Serviceassistent Javiera Cifuentes, SEKO
Servicetekniker Lars Johansson, SEKO
Doktorand Isis Lindfeldt, TCO/ST
Kursadministratör Neil Ormerod, TCO/ST
Ellen Sjöholm, sekreterare