Uppsala universitets organisation

Konsistoriet

Konsistoriet är Uppsala universitets styrelse och har inseende över Uppsala universitets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Vid universitetet finns en internrevision direkt underställd konsistoriet.

Ledningen – rektor, prorektor och universitetsdirektören

Ledningen består av rektor, prorektor och universitetsdirektören. Rektor är universitetets myndighetschef. Rektors ställföreträdare prorektor tjänstgör i rektors ställe när hen inte är i tjänst, och ersätter annars rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Rektors beslut fattas normalt vid rektors sammanträde i närvaro av prorektor och universitetsdirektören samt representant för studenterna. Som stöd i sitt arbete har rektor flera olika rådgivande funktioner:

Tre vetenskapsområden

Uppsala universitets verksamhet organiseras i tre vetenskapsområden:

Varje vetenskapsområde har en områdesnämnd som är dess beslutande organ. Majoriteten av ledamöterna i områdesnämnderna utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. Områdesnämndens ordförande benämns vicerektor.

Fakulteter

Vetenskapsområdena är indelade i en eller flera fakulteter.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap finns sex fakulteter. Varje fakultet har en fakultetsnämnd som är dess beslutande organ. Ordförande i varje fakultetsnämnd benämns dekan.

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns två fakulteter. Områdesnämnden är också fakultetsnämnd och fakulteternas beslutande organ. Varje fakultet har en akademisk företrädare med benämningen dekan.

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap finns en fakultet. Områdesnämnden är också fakultetsnämnd och fakultetens beslutande organ. Områdesnämndens ordförande (vicerektor) är samtidigt fakultetens dekan.

Institutioner

Fakulteterna är indelade i en eller flera institutioner. Det är här som utbildningen och forskningen vid universitetet bedrivs. En institution leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens.

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen stödjer hela universitetet för att det ska kunna fullgöra sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsförvaltningen ansvarar för att förvalta och utveckla universitetets administration. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef.

Studentrepresentation

Universitetets studenter har rätt att vara representerade i universitetets beslutande och beredande organ.