Rekryteringsprocessen för ny rektor och prorektor

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från universitetets styrelse – konsistoriet. Anställningen får vara i högst sex år men kan förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Uppsala universitets rektor Eva Åkessons nuvarande treåriga mandatperiod går ut 31 december 2020 och hon har meddelat att hon inte kommer att stå till förfogande för ytterligare en mandatperiod. Mot bakgrund av detta har universitetets konsistorium beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att föreslå en rektor och utse en prorektor från och med 1 januari 2021.

Kravprofil för rekrytering av rektor för Uppsala universitet 2020
- Efter beslut i konsistoriet 2020-01-17

Kravprofil för rekrytering av prorektor för Uppsala universitet 2020
- Efter beslut i konsistoriet 2020-01-17

Nominera kandidater till ny rektor

Rekryteringsarbetet leds av en rekryteringsgrupp som består av:
Professor em. Gunnar Svedberg, ledamot av konsistoriet
Generaldirektör Elisabeth Dahlin, ledamot av konsistoriet
Professor Thomas Karlsohn
Professor Johan Elf
Professor Pernilla Åsenlöf
Doktorand Tobias Larsson
Student Märta Lindquist
Avdelningschef Kay Svensson

Tidsplan för rekryteringsprocessen

2019

12 juni 

Konsistoriet beslutar om att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens samt om närmare föreskrifter utöver det som regleras i arbetsordningen.

26 september

Konsistoriet beslutar om tidplan för processen. Beslut om två externa ledamöter från konsistoriet till rekryteringsgruppen samt ordförande i rekryteringsgruppen.

slutet av november

Universitetskollegiet är tillsatt och har ett konstituerande möte 27 november. Representanter i rekryteringsgruppen utses. Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil för rektor och prorektor.

12 december

Samråd med konsistoriet om kravprofil för rektor och prorektor. 
Därefter remiss av kravprofil till universitetskollegiet.

2020

17 januari

Extra konsistoriesammanträde
Konsistoriet beslutar om kravprofil för rektor och prorektor. 

jan–april 

Rekryteringsgruppen tar fram en lista på rektorskandidater.

mitten av maj

Rekryteringsgruppen samråder med konsistoriet om rektorskandidater till hörande.  

maj

Rekryteringsgruppen lämnar namn på rektorskandidater som ska höras till universitetskollegiet. Kandidater offentliggörs.

slutet av maj

Hörande av rektorskandidater. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt.

början av juni

Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till rektor till rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen överlämnar sitt förslag till konsistoriet.

17 juni

Konsistoriet beslutar om förslag till rektor och överlämnar det till regeringen. 

juni–september

Rekryteringsgruppen tar fram en lista på prorektorskandidater.
Samråd med föreslagen rektor om kandidater. 

30 september

Rekryteringsgruppen samråder med konsistoriet om prorektorskandidater till hörande och därefter lämnas namn på kandidater som ska höras till universitetskollegiet. Kandidater offentliggörs.

13 oktober

Hörande av prorektorskandidater. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt.

21 oktober

Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till prorektor till rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen överlämnar sitt förslag till konsistoriet.

12 november

Konsistoriet beslutar om prorektor.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att behöva justeras vid behov.