Rekryteringsprocessen för ny rektor

Enligt 2 kap 8 § högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från universitetets styrelse – konsistoriet. Anställningen får vara i högst sex år men kan förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Uppsala universitets rektor Eva Åkessons nuvarande treåriga mandatperiod går ut 31 december 2020 och hon har meddelat att hon inte kommer att stå till förfogande för ytterligare en mandatperiod. Mot bakgrund av detta har universitetets konsistorium beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att föreslå en rektor och utse en prorektor från och med 1 januari 2021.

Tidsplan för rekryteringsprocessen

12 juni 2019

Konsistoriet beslutar om att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens samt om närmare föreskrifter utöver det som regleras i arbetsordningen.

26 september 2019

Konsistoriet beslutar om tidplan för processen. Beslut om två externa ledamöter från konsistoriet till rekryteringsgruppen samt ordförande i rekryteringsgruppen.

slutet av oktober–november 2019

Universitetskollegiet tillsatt och har ett konstituerande möte. Representanter i rekryteringsgruppen utses. Rekryteringsgruppen tar fram förslag på kravprofil för rektor.

14 november 2019

Samråd med konsistoriet om kravprofil för rektor. Därefter remiss av kravprofil till universitetskollegiet.

12 december 2019

Konsistoriet beslutar om kravprofil för rektor.

jan–april 2020

Rekryteringsgruppen tar fram en lista på kandidater.

slutet av april 2020

Rekryteringsgruppen samråder med konsistoriet om kandidater till hörande och därefter lämnas namn på kandidater som ska höras till universitetskollegiet. Kandidater offentliggörs.

mitten av maj 2020

Introduktionsutbildning för nya konsistorieledamöter.

slutet av maj 2020

Hörande av rektorskandidater. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt.

början av juni 2020

Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen överlämnar sitt förslag till konsistoriet.

mitten av juni 2020

Konsistoriet beslutar om förslag till rektor och överlämnar det till regeringen. Samråd om förslag till kravprofil för prorektor.

juni–september 2020

Remiss av kravprofil för prorektor till universitetskollegiet.

början av september 2020

Konsistoriet beslutar om kravprofil för prorektor.

september 2020

Rekryteringsgruppen tar fram en lista på kandidater. Samråd med föreslagen rektor om kandidater.

slutet av september 2020

Rekryteringsgruppen samråder med konsistoriet om kandidater till hörande och därefter lämnas namn på kandidater som ska höras till universitetskollegiet. Kandidater offentliggörs.

mitten av oktober 2020

Hörande av prorektorskandidater. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt.

slutet av oktober 2020

Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen överlämnar sitt förslag till konsistoriet.

mitten av november 2020

Konsistoriet beslutar om prorektor.