Stipendier för forskare från Ukraina

Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt har fattat beslut om att avsätta medel för riktade stipendier till forskare från Ukraina. Syftet med stipendierna är att kunna erbjuda forskare en fristad och möjliggöra vistelse i en forskningsmiljö.

I våras fattade rektor beslut om att avsätta medel för riktade stipendier till forskare från Ukraina. Totalt anvisades medel för 20 stipendier à 150 000 kronor för vistelser om fem månader. Samtliga 20 stipendier mottogs av forskare från Ukraina. 

Rektor har i oktober 2022 fattat ett nytt beslut om att avsätta ytterligare medel för 20 riktade stipendier för forskare från Ukraina à 150 000 kronor där varje stipendium tilldelas för kortare vistelser om fem månader. Stipendierna tilldelas efter beslut och ska föregås av ansökan från mottagande prefekt/motsvarande. Ansökan och beslut sker löpande.

Vid fler sökande än antal stipendier görs ett urval utifrån akademiska meriter, forskarens egna motivering samt motivering från institution. Forskarens egna motivering och beskrivning av akademisk bakgrund ska skrivas på engelska. Ansökan kan skickas in så länge massflyktsdirektivet gäller och det finns stipendiemedel.

Stipendiet kan enbart tilldelas forskare som omfattas av massflyktdirektivet och som innehar en doktorsexamen vid tid för ansökan.

Intresseanmälan från forskare från Ukraina skickas till ifss@uadm.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-01-05