Framgångsfaktorer för ett brett forskningsuniversitet

Uppsala universitet är en regional, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Universitetets strategier för forskning och högre utbildning bygger på en tradition av vetenskaplig excellens, idén om samhällsnytta och det fullskaliga universitetets potential för nya kombinationer av kompetenser och aktörer. Kvalitet, ämnesbredd och lika villkor värnas. Det är en förutsättning för att med framåtanda och integritet fortsätta att utvecklas och med framgång attrahera de bästa forskarna, lärarna och studenterna.

Fyra framgångsfaktorer betonas särskilt:

  • Forskarna själva formulerar forskningens innehåll med utgångspunkt i aktuella vetenskapliga och samhälleliga utmaningar. Nya perspektiv identifieras på vetenskapens mest intressanta och utmanande frågeställningar.
  • En stark finansiell bas möjliggör strategiska prioriteringar och kraftsamling.
  • Universitetets ledningsfunktioner har beredskap för – och mandat att – uppmärksamma och skapa utrymme för nya, framväxande vetenskapliga områden. Särskilda resurser styrs mot dessa.
  • Kompletta akademiska miljöer med kritisk massa skapas där människor ges möjlighet att växa i kompetens och mognad som självklar del av det internationella vetenskapssamhället. Utbildning integreras som en naturlig del i de vetenskapliga miljöerna.