Kvalitetsarbete: Kompetens och karriär

Lärarnas och forskarnas kompetens och karriär är en grundläggande förutsättning. Forskning och utbildning av hög kvalitet börjar med skickliga forskare och lärare. Även studenternas och doktorandernas kapacitet och engagemang är avgörande för utbildningen och forskningens kvalitet.

För att universitetet ska ha möjligheter att långsiktigt vara ett världsledande universitet gäller det att rekrytera, behålla och utveckla de högt kvalificerade lärarna och forskarna. Det innebär bland annat att ha fungerande rekryteringsprocesser samt erbjuda anställda karriärstöd och möjlighet till kompetensutveckling och befordran. På medarbetarportalen finns information om kompetensutvecklingsaktiviteter till olika personalkategorier samt karriärstöd för akademisk personal.

För framgångsrik forskning och utbildning krävs motsvarande arbete för att rekrytera, behålla och utveckla den heterogena gruppen teknisk-administrativ personal. Allt fler medarbetare i denna kategori har forsknings- och utbildningsnära uppgifter av direkt betydelse för forskningens och utbildningens kvalitet.

Universitetet måste även arbeta aktivt med att rekrytera, behålla och utveckla sina studenter och doktorander. Universitetets arbete med att rekrytera studenter och doktorander berörs här, liksom det karriärstöd som finns att tillgå för doktorander. Universitetets stöd för att behålla och utveckla de studenter som har antagits återfinns under Verksamhetsstöd och infrastruktur.

En viktig grundförutsättning är att all rekrytering och utveckling av personal och studenter ska ske med beaktande av lika villkor.

Rekrytering och anställning av personal regleras i ett stort antal lagar, förordningar, kollektivavtal och i den interna anställningsordningen. Centrala regler om anställningsskydd samt jämställdhet och likabehandling återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagen.

Efter införandet av autonomireformen, då universitet och högskolor gavs en större frihet när det gäller närmare utformning av läraranställningar och det akademiska karriärsystemet, återfinns den grundläggande regleringen av läraranställningar i högskolelagen och högskoleförordningen. I Högskolelagen tydliggörs att det vid varje lärosäte ska finnas anställda professorer och lektorer. Högskoleförordningens regelverk är utgångspunkten för anställning av lärare.

Uppsala universitets anställningsordning reglerar vilka läraranställningar som kan finnas vid Uppsala universitetet: professor, gästprofessor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt, adjungerad universitetslektor och adjungerad universitetsadjunkt. Huvudregeln är att lärare anställs tillsvidare, i konkurrens och efter sakkunnigbedömning, vilken omfattar en omsorgsfull bedömning av såväl den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Nyanställda lärare ska ha (eller ska inom två år ha genomgått) tio veckors högskolepedagogisk utbildning, eller ha motsvarande kompetens.

Frågor kring öppen utlysning och kravprofilens utformning är särskilt viktiga för att öka rekryteringsbasen och främja extern rekrytering, jämställdhet, mångfald och internationalisering. Anställningar ska som huvudregel utlysas i öppen, och helst internationell, konkurrens.

Det finns även möjlighet att anställa forskare i kategorin T/A personal som har en fastställd rekryteringsprocess (pdf). I denna kategori är det också möjligt att anställa postdoktorer tidsbegränsat i två år, enligt ett centralt kollektivavtal. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Även om de flesta forskare ägnar sig mest åt forskning, förekommer det att de undervisar.

Internationella rekryteringar underlättas genom en särskild funktion som riktar sig såväl till den rekryterande institutionen som till den enskilda individen som påbörjar sin anställning i nytt land.

I anställningsordningen regleras också universitetets arbete med rekrytering och befordran av lärare, till lektor eller professor.

Riktlinjer och kriterier för rekrytering och befordran inom vetenskapsområden och fakulteter

Varje vetenskapsområde/fakultet vid Uppsala universitet har därutöver sina egna riktlinjer och kriterier för rekrytering och befordran med mål att tillgodose universitets behov av såväl vetenskaplig som pedagogisk kompetens.

Vid vetenskapsområdet för teknik- och naturvetenskap ska all rekrytering ske enligt fakultetens Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci betonar att meriter ska sammanställas i enlighet med Meritportföljer - riktlinjer för meritvärdering och anvisningar för sammanställning.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap har de olika fakulteterna sina särskilda kriterier:

Vetenskapsområdena/fakulteterna tydliggör kriterier för antagning som docent. De har även sammanställt kriterier för att bli antagen som excellent lärare. Benämningen excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Universitetspedagogisk kompetens, engagemang och skicklighet ska ha ett uttalat meritvärde för lärare vid Uppsala universitet.

För att stärka de strategiska diskussionerna i universitetets kompetensförsörjningsplanering ska områdes-/fakultetsnämnderna (olika organiserat beroende på vetenskapsområde) årligen lämna förslag till rektor om plan för kompetensförsörjning. Dessutom ska ett särskilt avsnitt om kompetensförsörjning finnas med i de årliga verksamhetsplanerna (universitetets, områdenas/fakulteternas, universitetsförvaltningens). Kompetensförsörjningsplanering ska avhandlas årligen vid rektors områdesdialoger. Institutionerna involveras i detta av respektive vetenskapsområde/fakultet.

Uppsala universitet ger även erkännande genom olika priser för lärare och forskares akademiska skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället. Inom utbildningsområdet finns det pedagogiska priset som är internt och kan erhållas av lärosätets samtliga lärare. De pedagogiska priserna delas årligen ut för framstående insatser inom grundutbildningen. Fyra priser tilldelas lärare inom fakultetsområden och ett femte pris ges för pedagogiska insatser inom ett för året särskilt prioriterat område. Ordinarie nomineringskriterier är bl.a. vetenskapligt förhållningssätt, aktiverande undervisningsformer, progression, samverkan, pedagogiskt ledarskap, återkoppling och samverkan med kollegor och studenter.

Dessutom finns en rad priser som avser vetenskapliga insatser inom olika kunskapsområden, pedagogiska priser och priser som avser mer övergripande och samhällsinriktade prestationer.

Kompetensutveckling och karriärstöd inom vetenskapsområdena

För forskare och lärare sker stor del av den vetenskapliga kompetensutvecklingen i samband med forskning, utbildning och i det vetenskapliga samtalet. Denna del av kompetensutvecklingen sker framförallt genom kollegialt stöd i forskargruppen, på institutioner, inom fakulteterna och i det vetenskapliga samhället. Seniora lärare/forskare har en särskilt viktig roll som förebilder och genom att bistå mer juniora kollegor, informellt eller formellt. Juniora forskare bidrar till sina seniora kollegors utveckling med nya perspektiv och nätverk.

Det mer systematiska stödet för individens kompetensutveckling sker i form av årliga utvecklingssamtal med prefekt eller annan ledningsansvarig. Många institutioner har även systematiserat introduktionen av nyanställda och det finns exempel på institutioner som har utformat ett särskilt karriärutvecklingsprogram för biträdande universitetslektorer och andra som tillhandahåller mentorer för juniora forskare oavsett anställningsform.

Universitetsgemensamt stöd för kompetensutveckling och karriärstöd

Kompetensutveckling och karriärstöd – lärare och doktorander

Utöver det ämnesnära stödet för kompetensutveckling finns stöd för utveckling av mer generell kompetens inom t.ex. pedagogik, ledarskap och grupputveckling samt insikt om och stöd för den egna karriären. Det bidrar till erfarenhetsutbyte över institutions-, fakultets- och områdesgränser och med kunskaper som inte finns i den egna miljön. Det innebär också att alla ges tillgång till stöd oavsett hur förutsättningarna ser ut i den lokala miljön.

Vid Uppsala universitet finns en rad universitetsgemensamma kompetensutvecklingserbjudanden. Vissa riktar sig särskilt till lärare, forskare och akademiska ledare och omfattar bl a pedagogisk utbildning och utbildning för blivande ledare av forskning och utbildning. Medan andra riktar sig till chefer med arbetsgivaransvar som vicerektorer, dekaner och prefekter.

För att tillgodose den pedagogiska kompetensutvecklingen finns vid Uppsala universitet ett universitetspedagogiskt stöd både universitetsgemensamt och på vetenskapsområden/fakulteter som utöver kurser erbjuder seminarier, konsultationer med mera se Verksamhetsstöd och infrastruktur.

Karriärstöd och kompetensutveckling regleras inte genom lagar eller förordningar men påverkas i sin inriktning och utformning av att Uppsala universitet har erhållit EU-kommissionens erkännande HR Excellence in Research. En förutsättning för utmärkelsen är att Uppsala universitet implementerar den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare - Charter & Code for researchers. Till stöd för att implementera detta på Uppsala universitet finns verktyget The Human Resources Strategy for Researchers' (HRS4R). En viktig aspekt av att motsvara de krav som ställs i Charter & Code är att ge möjligheter för lärare/forskare att ta del av ett aktivt karriärstöd och kompetensutveckling. Uppsala universitet har därför startat ett karriärcentrum och i detta erbjuds bl.a. handledning och karriärcoachning.

I egenskap av universitetsanställda har doktorander tillgång till samma utbud som övriga anställda vid Uppsala universitet och ett särskilt karriärstöd i form av en online-utbildning (ges fr o m vt 2019). De har även tillgång till det stöd som erbjuds universitetets studenter, se Verksamhetsstöd och infrastruktur.

Kompetensutveckling och karriärstöd – forskningsledare och chefer

Att leda forskning och utbildning ställer höga krav på individer och grupper. Kontinuerlig kompetensutveckling är en viktig nyckel för att skapa världsledande forskning och högkvalitativ utbildning samt för att skapa starka och kreativa lärande- och forskningsmiljöer. För att understryka vikten av utveckling för universitets ledare och grupper har Uppsala universitet ett brett utbud av utbildningsinsatser och olika former av konsultativt stöd. Inom ramen för ledarutveckling erbjuder Uppsala universitet ledarprogram för såväl juniora som seniora forskningsledare. Chefer med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar har dessutom möjlighet att gå prefekt- och chefsprogram. Uppsala universitet har ett karriärcentrum och genom detta erbjuds bl.a. handledning och karriärcoachning.

Kompetensutveckling och karriärstöd – övrig personal

Större och mer komplexa krav ställs på den personal som verkar inom ramen för universitetets stödfunktioner. En allt större andel av denna personalgrupp har lärar- och forskarbakgrund eller annan högre utbildning, och arbetar i gränslandet mellan kärn- och stödverksamhet. Tydliga karriärvägar och goda utvecklingsmöjligheter krävs för att rekrytera och behålla denna kompetens. Vissa universitetsgemensamma kompetensutvecklingserbjudanden riktar sig till alla medarbetare och därmed också till denna grupp, t ex språk- och IT-utbildningar. Det finns också exempel på erbjudanden som riktar sig till särskilda kategorier inom gruppen övrig personal, t ex till HR-generalister.

Kvaliteten i utbildningen är beroende av att studenter har goda förutsättningar att tillägna sig utbildningen. Det regleras genom utbildningarnas behörighetskrav. Kvaliteten är också beroende av att universitetet förmår locka de mest motiverade och engagerade studenterna, oavsett bakgrund. Uppsala universitet arbetar aktivt med breddad rekrytering till universitetet. Målet med dessa satsningar är att göra studier vid Uppsala universitet till ett mer attraktivt alternativ för studenter från underrepresenterade grupper.

Vid Uppsala universitet görs en rad olika marknadsförings- och kommunikationsinsatser för att rekrytera studenter och för att marknadsföra våra utbildningar. De universitetsövergripande rekryteringsinsatserna inriktar sig i första hand på att skapa personliga möten med presumtiva studenter. Även andra typer av marknadsföringsåtgärder utförs, som till exempel med traditionella trycksaker och annonsering. Kommunikation via nätet utvecklas ständigt. Vid universitetet svarar enheten för studentrekrytering för universitetsövergripande marknadsföring och rekrytering gällande utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Rekryteringen av studenter och marknadsföring av universitetets utbildningar sker genom en process där man inledningsvis inspirerar till studier i allmänhet och studier vid Uppsala universitet i synnerhet för att slutligen ge de antagna ett varmt mottagande vid universitetet. Under resans gång genomförs olika kommunikationsinsatser för att den presumtive studenten ska kunna få en känsla för Uppsala universitet och Uppsala som studentstad, ta till sig informationen på ett bra sätt och göra ett bra val. Ofta sker insatserna i direkt samarbete med institutioner, fakulteter och studenter.

För studenternas del är själva utbildningen och vad den ger i form av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt den främsta formen av kompetensutveckling. Därutöver ges stöd för att skapa goda förutsättningar för lärandet, dels i undervisningssituationen, men också i den vidare studiesituationen. Till det senare hör sådant som studenthälsa, stöd till funktionshindrade och studie- och karriärvägledning, se Miljöer för forskning och utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin