Kvalitetsarbete: Verksamhetsstöd och infrastruktur

Verksamhetsstöd och infrastruktur är en förutsättning för hög kvalitet i forskning och utbildning, t ex i form av ändamålsenligt administrativt stöd, fortbildningsverksamhet och karriärstöd för anställda, studentstöd, välfungerande undervisningslokaler och IT-system samt högkvalitativ forskningsutrustning.

Verksamhetsstöd

Det informella kollegiala stödet är grundläggande för forskning och utbildning av hög kvalitet. Kollegialt sammansatta institutionsstyrelser och områdesnämnder utgör, tillsammans med ledningen på institutions-, fakultets- och vetenskapsområdesnivå (prefekter och studierektorer, dekaner och prodekaner, vicerektorer med ställföreträdare), ett stöd genom att skapa goda förutsättningar för verksamhetens kvalitet. Därtill finns ett verksamhetsnära administrativt stöd vid institutionerna.

Det finns även exempel på områdes-/fakultetsgemensamma stödfunktioner som lyder direkt under fakultetsnämnderna och som är av betydelse för utbildningskvaliteten. Dit hör utbildningsstödet som ges av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR) och Pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (PRåM) (PRåM'sida i Studium).

Olika kollegiala organ inom vetenskapsområdena bedriver också stödjande arbete visavi fakulteters och institutionernas kvalitetsarbete. Exempel på sådana är kommittéer/motsvarande med inriktning mot utbildning, rekrytering och kvalitet.

De tre områdeskanslierna tillhör universitetsförvaltningen och stödjer bl.a. fakultetsnämnderna i en rad frågor med direkt bäring på kvaliteten i utbildning och forskning. De bistår i planering och uppföljning av verksamheten, de bereder anställnings- och befordringsärenden, stödjer arbetet med att söka och hantera externa forskningsmedel och genomför vissa studieadministrativa uppgifter (inkl. studievägledning). Områdeskansliet för medicin och farmaci stödjer även IT-användningen inom undervisningen genom MedfarmDoIT.

Rådgivande organ

Rådgivande organ arbetar med utvalda universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Rådgivande organ finns inom följande områden: utbildning, forskning, internationalisering, samverkan och lika villkor. Därutöver finns nämnden för forskningsinfrastruktur. I råden finns representanter från kärnverksamheten, studenter och stödverksamhet.

(Se mer under Organisation och ansvar).

Universitetsförvaltningen

Stora delar av det universitetsgemensamma stödet återfinns inom universitetsförvaltningen. Universitetsförvaltningens samlade uppdrag framgår av universitetsförvaltningens arbetsordning.

Utöver fakultetskanslierna är följande avdelningar vid universitetsförvaltningen särskilt centrala när det gäller stöd för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning och utbildning:

Avdelningen för kvalitetsutveckling har till uppgift att stödja det kvalitetsarbete som sker i universitetets kärnverksamheter och universitetsledningen samt bidra till synliggörande av olika initiativ. I det ingår att stödja universitetets utvärderingsarbete, den pedagogiska utvecklingen, samt erbjuda karriärstöd, ledarutveckling och pedagogisk fortbildning för akademisk personal.

Studentavdelningen stödjer utbildningens kvalitet genom validering vid antagning och tillgodoräknanden samt genom att ge studenter goda förutsättningar att genomföra sina studier. Till det hör studie- och karriärvägledning, insatser vid rekrytering och mottagande av studenter, stöd till studenter med funktionsnedsättning, förebyggande studenthälsovård samt utbildningar för mottagningsansvariga vid kårer och programföreningar. Studentavdelningen har även ansvar för att organisera studentsamverkan, ett forum för dialog mellan universitetet och dess studentkårer samt nationer.

Avdelningen för internationalisering ger stöd till internationalisering av utbildning och forskning, genom att stödja globalt samarbete och internationell mobilitet.

Vissa delar av HR-avdelningens verksamhet har direkt koppling till kvaliteten i forskning och utbildning. Till det hör avdelningens uppgift att erbjuda utbildnings- och utvecklingsinsatser samt konsultativt stöd till chefer, främja lika villkor och ge universitetsövergripande stöd vid internationell rekrytering och introduktion av internationella medarbetare.

Vissa delar av planeringsavdelningens verksamhet är också av direkt betydelse för kvaliteten i forskning och utbildning. Avdelningen har till uppgift att stödja universitetsövergripande strategiska frågor rörande utbildning och forskning genom planering, uppföljning och analys (inkl. bibliometriska analyser och rankningsfrågor). Avdelningen erbjuder stöd för arbetet med internationalisering, samverkan och hållbar utveckling, samt administrativ verksamhetsutveckling. Planeringsavdelningen svarar också för att förse vetenskapsområden och fakulteter med relevant dataunderlag för sin interna analys. Vidare finns enheten för samordnat forskningsstöd som har till uppgift att samordna och stödja arbetet med universitetsövergripande forskningsfrågor, inklusive frågor som rör externfinansierad forskning.

För den fysiska miljön svarar byggnadsavdelningen och för den digitala infrastrukturen avdelningen för universitetsgemensam IT, båda vid universitetsförvaltningen.

Universitetets infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning och utbildning. Uppsala universitet är värd för och medverkar i ett antal nationella och internationella forskningsinfrastrukturer, t ex SNIC (SNIC's webb) och SciLifeLab (SciLifeLab's webb). Vid universitetet finns nämnden för forskningsinfrastruktur som stödjer det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidrar till att utveckla det interna strategiarbetet.

För att ge bästa möjliga förutsättningar för att utforma en undervisningsmiljö i världsklass pågår ett kontinuerligt pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet. Detta innebär fokus på förutsättningarna för studenters lärande, en ständig utveckling av undervisningens metoder och miljöer, kontinuerlig pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt en betoning av undervisningsuppgiftens meritvärde

För att säkerställa hög kvalitet i användningen erbjuds stöd, service och utbildning kopplat till de olika faciliteterna. Som exempel finns universitetsbibliotekets kurser och individuell handledning i informationssökning, bibliometri, med mera, SciLifeLabs utbildning för användare av olika instrument och Uppsala Clinical Research Centres kurser i kliniska prövningar och biostatistik. Uppsala universitet har ett rektorsråd för forskningsinfrastruktur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin