Mål och strategier för Uppsala universitet

Mål och strategier är Uppsala universitets viktigaste styrdokument och uttrycker våra grundläggande värderingar och färdriktningen för vår fortsatta utveckling. Det handlar om att sätta ord på vilka vi är, hur vi vill vara och vad vi vill bli.

Första meningen i dokumentet slår fast:

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

Totalt finns tio fastställda mål för Uppsala universitet:

  • Universitetet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet.

  • Universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen.

  • Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter.

  • Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande etiska principer.

  • Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka.

  • Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen.

  • En ständig strävan efter högsta nationella och internationella kvalitet ska genomsyra alla verksamheter.

  • Den kollegialt grundade organisationen ska vara väl förankrad inom hela universitetet och engagera alla medarbetare.

  • Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet.

  • Stödfunktioner och infrastruktur ska svara mot verksamhetens behov och externa förutsättningar.

Universitetets mål och strategier är fördelade på tre övergripande områden:

Ladda ner dokumentet

Beställ broschyr