Mål och strategier för att uppnå excellens och samhällsnytta

(Ur Uppsala universitets Mål och strategier)

Uppsala universitets strävan att kombinera akademisk excellens med samhällsnytta grundas i integritet, kollegialitet, kvalitet och öppenhet. Frihet i utbildning och forskning säkras av en kollegialt grundad beslutsordning och ett tydligt ledarskap i alla delar av organisationen.

Väl fungerande arbetsplatser krävs för att universitetet ska kunna bedriva världsledande forskning och förstklassig utbildning. Uppsala universitet ska vara en inspirerande miljö där varje medarbetare och student kan utveckla sig och sin akademiska och professionella kompetens, och där en mångfald av erfarenheter och enskilda initiativ tas tillvara. Kulturarv, traditioner och ett aktivt studentliv är en viktig del av den vidare bildningsmiljön.

Utbildning och forskning utvecklas i öppen dialog och mångsidig samverkan med det omgivande samhället. Framgångsrik samverkan bygger på förtroende för universitetet som en oberoende och opartisk kunskapsorganisation och sker med utgångspunkt i universitetets vetenskapliga integritet. Medarbetare driver och utvecklar samverkan med professionellt stöd inom innovation, kommunikation och olika former av samhällskontakt.

Mål

En ständig strävan efter högsta nationella och internationella kvalitet ska genomsyra alla verksamheter.

Strategier

 • Kvalitet och förnyelse främjas genom framsynt rekrytering och kompetensutveckling, och genom att goda prestationer understöds och uppmärksammas.
 • Systematiskt kvalitetsarbete, med kollegial granskning och internationella jämförelser, bedrivs som en integrerad del av all verksamhet.
 • Medarbetarnas och studenternas engagemang och ansvarstagande i det gemensamma kvalitetsarbetet stimuleras och underlättas.

Mål

Den kollegialt grundade organisationen ska vara väl förankrad inom hela universitetet och engagera alla medarbetare.

Strategier

 • Medarbetare uppmuntras att med sin professionella kompetens ta ansvar inte bara för sin egen del av verksamheten utan för en större helhet.
 • Anställda och studenter ges incitament att åta sig lednings- och förtroendeuppdrag, samt att öka sin kompetens genom utbildning och träning i medarbetarskap och ledarskap.
 • Ett aktivt arbete bedrivs inom hela universitetet för goda arbetsförhållanden, konkurrenskraftiga villkor, en god arbetsmiljö, samt för medarbetares och studenters lika villkor.
 • Rekrytering av forskare och lärare bygger på kollegial meritvärdering av sakkunniga och beredningsorgan med vetenskaplig och pedagogisk ämneskompetens.

Mål

Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet.

Strategier

 • Samverkan utvecklas tillsammans med externa aktörer genom att i ökad grad formulera utmaningar och genomföra gemensamma projekt och utbildningsmoment.
 • Lärares och forskares arbete med att föra ut idéer och forskningsresultat från hela universitetet för samhällsnytta och kommersialisering stärks.
 • Samverkan blir en mer meriterande arbetsuppgift för alla lärare och forskare.
 • Externa uppdrag inom forskning och utbildning, särskilt vidareutbildning, ökar genom initiativ på alla nivåer inom universitetet.
 • Utbyten av expertis mellan universitet och samhälle stimuleras och främjar möjligheten till karriärväxling för universitetets medarbetare.
 • Universitetets alumner engageras i ökad grad för att bidra till utveckling av utbildning, forskning och samverkan.
 • Donerade medel från enskilda och organisationer ökar genom utveckling av insamlingsverksamheten till utbildning, forskning och samverkan.
 • Samhällets kännedom om och tillgång till universitetets utbildning och forskning ökar genom förbättrad kommunikation, samt nya aktiviteter och arenor för dialog.
 • Museer, samlingar och andra delar av kulturarvet tillgängliggörs för att utveckla nya former av samverkan.

Mål

Stödfunktioner och infrastruktur ska svara mot verksamhetens behov och externa förutsättningar.

Strategier

 • Administrativa arbetssätt och system utvecklas med fokus på kvalitet samt ett effektivt och användarvänligt stöd.
 • Universitetsbiblioteket och andra informationsresurser utvecklas i takt med tekniska och andra framsteg.
 • Lokaler och fysisk infrastruktur utvecklas och anpassas till föränderliga behov.
 • Modeller för att prioritera och finansiera storskaliga infrastruktursatsningar utvecklas.
 • Museer och samlingar görs i ökad utsträckning till en resurs för undervisning och forskning.
 • Stöd för samverkan och kommersialisering utvecklas för att nyttiggöra forskningsresultat och bidra till ökat kunskapsutbyte med externa aktörer.