Mål och strategier för förstklassig utbildning

(Ur Uppsala universitets Mål och strategier)

Utbildningen vid Uppsala universitet kännetecknas av forskningsanknytning och progression mellan utbildningsnivåerna. Studenterna tillägnar sig aktuella ämneskunskaper, färdigheter och förmåga till självständigt och kritiskt tänkande. Lärare med hög kompetens tar ansvar för den pedagogiska kvaliteten och för att utbildningen har sin grund i de vetenskapliga framstegen. Lärarna och studenterna tar gemensamt ansvar för att skapa lärmiljöer präglade av studentaktivitet och engagemang. Utbildningen på avancerad nivå utmärks av fördjupad och profilerad undervisning och har stor betydelse för ökad internationell rekrytering av studenter och för rekrytering till utbildning på forskarnivån.

Doktoranderna är framtidens nyckelpersoner inom universitet och högskolor, offentlig verksamhet och näringsliv. De bidrar till universitetets forskning och är betydelsefulla representanter för universitetet. Utbildningen på forskarnivå ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Mål

Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter.

Strategier

 • Kurs- och programutbud förnyas och utvecklas kontinuerligt för att balansera tillgänglig ämneskompetens, förändringar i kunskapsläge, studenters efterfrågan och samhällets behov.
 • Utbudet av engelskspråkiga, internationellt orienterade kurser och program med ett internationellt perspektiv utvecklas, också på grundnivå.
 • Undervisningsmetoder och examinationsformer baseras på ämnesdidaktisk och högskolepedagogisk forskning och utvecklas i samspel mellan student och lärare.
 • Ett mångsidigt lärande säkerställs så att studenterna erhåller såväl generiska som specifika teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.
 • Studenter och lärare tar ömsesidigt ansvar för eget och andras lärande.
 • Breddad rekrytering främjas.
 • Lärarnas pedagogiska kompetens utvecklas kontinuerligt och deras vetenskapligt baserade förhållningssätt till undervisning stärks genom fortbildning och reflexion.
 • Pedagogisk skicklighet, ämneskunskap samt erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete premieras och ges ökad vikt vid rekrytering och bedömning av lärare.
 • Ledarskapet på alla nivåer ger förutsättningar för att tillvarata och utveckla forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande.
 • Utbildningens infrastruktur och stödfunktioner utvecklas för att bistå verksamheten på bästa sätt och möta studenternas skilda förutsättningar.

Mål

Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande etiska principer.

Strategier

 • Utbildningarnas innehåll och undervisningen förnyas fortlöpande så att de återspeglar resultat och metoder inom aktuell forskning och lyfter fram det globala perspektivet.
 • Studenternas förmåga att formulera och lösa problem, argumentera, värdera och förmedla kunskap utmanas i alla utbildningar.
 • Studenter och lärare tar gemensamt ansvar för att etiska aspekter belyses i alla utbildningar.
 • Erfarenheter från studenter och lärare från olika sociala och kulturella miljöer tillvaratas.
 • Internationella studentutbyten stimuleras liksom samarbete med andra kunskapsmiljöer.

Mål

Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka.

Strategier

 • Utbildningarna kännetecknas av ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt och nära anknytning till forskningen. Studenterna engageras och involveras i största möjliga utsträckning i pågående forskning.
 • Studenterna tillägnar sig genom ett självständigt arbete fördjupad insikt i aktuell forskning och utveckling, och god forskningsetik.
 • Samverkan och utbyten med andra kunskapsmiljöer, näringsliv samt offentlig och ideell sektor utvecklas ytterligare.
 • Information om utbildningarna utvecklas och samordnas för att nå strategiska målgrupper och universitetet ökar sin synlighet i nationella och internationella sammanhang.
 • Studentservice samt studie- och karriärvägledning utvecklas och anpassas kontinuerligt till studenternas behov.

Mål

Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen.

Strategier

 • Alla doktorander ska möta en forskarutbildningsmiljö som erbjuder kvalificerad handledning, teori- och metodkurser som stärker förmågan att bedriva självständig forskning, samt ett levande vetenskapligt samtal. Forskningsetik och god forskningssed uppmärksammas kontinuerligt i utbildningen.
 • Antagning till utbildning på forskarnivå sker i öppen konkurrens och så att nationell och internationell rekrytering främjas.
 • Doktorander välkomnas systematiskt med relevant information om universitetet, om lokala arbetsförhållanden och om den unika studiemiljön i Uppsala.
 • Doktorander uppmuntras att delta i nationella och internationella vetenskapliga möten samt att förlägga någon del av forskarutbildningen vid annat lärosäte.
 • Utbildning och träning för pedagogisk skicklighet följs av praktisk tillämpning i undervisning.
 • Doktorander ges möjlighet att utveckla färdigheter och skapa kontaktytor som förbereder för karriär såväl inom som utom universitetsvärlden.