Styrkeområden och nya satsningar

Uppsala universitet profilerar sig genom en rad vetenskapliga styrkeområden där forskning, utbildning och samverkan integreras. Arbetssättet omfattar hela kedjan från grundläggande teoribildning och experimentell forskning till praktiskt nyttiggörande genom innovativa och samhällsförändrande idéer och förhållningssätt. Kvalitet och förmåga till förnyelse har över tid manifesterats genom ökad välfärd, livskvalitet och nya företag. Goda resultat bekräftas och förstärks genom kvalitetsbedömningar och tilldelning av externa medel efter kollegial granskning och i konkurrens.

Energi och hållbar utveckling

Förnybar energi, energisystem, hållbart nyttjande av naturresurser, forskning om miljö och klimat samt hållbar samhällsutveckling står i fokus inom detta område. Två s.k. strategiska forskningsområden ryms här liksom deltagande i samarbeten för innovation och hållbar samhällsutveckling:

 • STandUP for Energy är ett strategiskt forskningsområde som utgår från ett globalt energisystemperspektiv. Målet är att på sikt minska kostnaden för storskalig förnybar, miljömässigt hållbar elektricitet levererad till slutanvändaren via elnätet samt utveckling av mer kostnads- och energieffektiva hybrid- och elfordon.
 • Centrum för naturkatastrofslära är ett mångvetenskapligt kunskapscentrum där forskningen bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt. Forskningen ger ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.
 • KIC InnoEnergy och EIT Raw Materials är två europeiska plattformar som betonar ny teknik, ny kompetens och nya arbetssätt på samhällsövergripande systemnivå.

Det digitala samhället

Mängden digital information i samhället ökar explosionsartat. Utvecklingen drivs på ytterligare av initiativ som verkar för att gemensamt finansierade digitala resurser ska göras öppet tillgängliga. Behoven finns inom samtliga forskningsdiscipliner. Användning av avancerade IT-verktyg som bygger på matematisk och statistisk modellering och datorbaserade beräkningar blir allt mer betydelsefullt inom högteknologisk industri, finansvärlden, upplevelseindustrin och vårdsektorn. Uppsala universitet är väl rustat att ta ansvar där nya och framväxande behov ställer helt nya krav på verktyg och samarbeten mellan forskare, forskningsinfrastrukturer, universitetsbiblioteken och andra aktörer i samhället. Viktiga plattformar är bland annat:

 • e-SSENCE är ett strategiskt forskningsområde där specialister på ämnesspecifik e-vetenskaplig metodanvändning samarbetar med specialister på utveckling av nya e-vetenskapliga metoder och verktyg. Forskningsområdet är mångvetenskapligt och i mycket stark utveckling.
 • UPMARC verkar i absoluta världstoppen när det gäller att utveckla effektiv, korrekt och energisnål programvara samt inbyggda system. Forskningsområdet är nära förknippat med teknologiutveckling och resultaten omsätts snabbt i tillämpningar.
 • Internet of Things – IoT är ett strategiskt innovationsprogram. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja fördelarna med IoT till år 2025. IoT innebär att hjälpmedel i vardagen förses med inbyggda sensorer och processorer. De kan uppfatta och kommunicera med sin omvärld och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Människan, kulturen och samhället

De sociala och kulturella dimensionerna i samhällets utmaningar är tydliga. Kunskap om mänskligt beteende, maktförhållanden, kommunikation, livsstil och normbildning spelar en nyckelroll för samhällets förmåga att hantera komplexa framtidsfrågor. Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur människors föreställningar och kunskap formas i tid och rum samt de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aspekterna av samhällets utveckling. Den förklarar orsaker till och konsekvenser av människors samverkan och samhällets organisation. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning förser samhället med kunskaper inom områden som till exempel utbildning, språk, migration, nationella och internationella relationer, historia och kulturarv, medieutveckling, politik och offentliga institutioner, välfärdsutveckling och ekonomi, hållbarhet och social hälsa. Vid Uppsala universitet finns särskilt fokuserade satsningar inom:

 • Fred, säkerhet och demokrati – Kompetensplattformar finns inom freds- och konfliktforskning, internationella relationer samt det strategiska forskningsområdet IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
 • Centrum för forskning om religion och samhälle – The IMPACT of Religion – behandlar de ekonomiska, sociala, politiska och framför allt religiösa förändringar som äger rum i Sverige och de nordiska länderna i början av 2000-talet. Juridisk kompetens tillför en viktig dimension för att belysa religionens betydelse.
 • Uppsala Center for Labor Studies forskar inom tre huvudområden – arbetsmarknadsrelationer, arbetslöshet och social trygghet samt inkomster, utbildning och skolfrågor. Här samlas forskare inom nationalekonomi, statsvetenskap och juridik. Centret har nära samverkan med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
 • Språk, kultur och kommunikation – Språket är en nödvändig förutsättning för individens och samhällets utveckling. För att möta dagens utmaningar både nationellt och globalt krävs spetskompetens inom enskilda språk och vetenskapligt grundad kunskap om hur kommunikation fungerar. Uppsala universitet har en unik språkvetenskaplig forskningsmiljö med över 40 språk och språkämnen. Språkutbudet är störst i Sverige och universitetet avser stärka området ytterligare.
 • Gränsöverskridande infrastrukturella plattformar, t.ex. digitaliseringsplattformen Alvin och högklassiga samlingsarkiv som välkomnar forskare och studenter, stärker den vetenskapliga miljön. De används systematiskt som resurs för studenternas karriärutveckling genom praktikprogram knutna till främst humanistiska utbildningar.

Liv och hälsa

Vår hälsa är en av samhällets stora utmaningar. Ökad kunskap om bakomliggande sjukdomsmekanismer, utveckling av nya diagnostiska verktyg och nya behandlingsstrategier ligger till grund för såväl preventiva åtgärder som ett förbättrat omhändertagande av redan sjuka. Med betoning på hela människan kraftsamlar Uppsala universitet strategiskt inom livsvetenskaperna med läkemedel, medicin och hälsa:

 • Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt nav för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Här samlas ledande expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin, molekylära biovetenskaper och miljövetenskap. Inom SciLifeLab finns också betydande infrastrukturella resurser för t.ex. sekvensering av genom (NGI), bioinformatik (NBIS), läkemedelsutveckling och visualisering, t.ex. PET/MR.
 • De stora folksjukdomarna – cancer, diabetes, demens, autoimmunitet samt hjärt- och kärlsjukdomar – är viktiga områden där Uppsala universitet skapat framgångsrika forskningsmiljöer. Forskningen baseras bl. a. på biobankning och stora kvalitetsregister. Dessutom pågår studier och kartläggning på cellulär och molekylär nivå av såväl sjukdomsmekanismer som diagnostiska verktyg och behandlingsstrategier. U-CAN, EpiHealth och SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) är exempel på stora satsningar inom dessa områden där Uppsala universitet har en ledande roll. Här utvecklas också nya metoder för att genomföra randomiserade kliniska prövningar med hjälp av kvalitetsregister vilket rönt internationell uppmärksamhet.
 • U-CARE är en strategisk forskningsmiljö inom vårdvetenskap med fokus på psykosociala effekter av svåra och livshotande sjukdomar. Miljön har byggts upp kring utveckling av gränssnitt mellan patient och behandlare samt modeller och programvara.
 • Life science-klustret och EIT Health – Nyföretagande, kommersialisering och implementering av ny kunskap betonas i en internationellt konkurrenskraftig hub med fokus på livsvetenskap. EIT Health syftar till att långsiktigt stärka samhället genom att främja individens hälsa med särskilt fokus på den åldrande befolkningen. Initiativet ”Uppsala Health Summit” skapar genomslag hos samhällets beslutsfattare och övriga aktörer.
 • Läkemedelsutveckling – Framtagandet av funktionella och säkra läkemedel är centralt för en effektiv medicinsk behandling. Kartläggningen av biomolekyler och deras roll i sjukdomsprocesser skapar nya förutsättningar för att diagnosticera sjukdomar och att behandla dessa med läkemedel. Uppsala universitet är en central aktör i plattformen för läkemedelsutveckling (DDD) inom SciLifeLab. Viktiga utvecklingsområden är läkemedelskemi och farmaci, nya avbildningsmetoder, beräkningsmetodik för simulering av kemiska och biologiska strukturer och processer, användning av cellbaserade metoder, effektiva strategier för klinisk läkemedelsutveckling samt produktutformning och tillverkning.

Naturen och livets utveckling

Kunskap om naturens byggstenar och fenomen lägger grunden för människans förståelse av vår världs fundamentala uppbyggnad och utvecklings­pro­cesser. Forskning som sträcker ut gränserna för det vetbara ger också rika tillfällen till utveckling av teorier, modeller och ny teknologi. Några exempel är:

 • Kunskap om materiens egenskaper och strukturer leder vidare till förmåga att med hög precision skräddarsy funktionalitet inom breda fält som t.ex. nanoteknologi och biomaterial.
 • Livets utveckling och mångfald står i centrum för världsledande forskning vid Evolutionsbiologiskt centrum med Human Diversity och Linnémiljön Uppsala Centre of Evolution and Genomics.    
 • Uppsala universitet deltar aktivt i internationella satsningar som t.ex. IceCube och driver, på plats i Uppsala, utveckling och konstruktion av komponenter för s.k. ”Big Physics” inom ramen för FREIA-laboratoriet.