Starkt centrum för genusvetenskap

10 januari 2007

Centrum för genusvetenskap är en dynamisk och produktiv forskningsmiljö, där brytningspunkten mellan sociala och biologiska aspekter på kön har blivit ett kännetecken och en konkurrensfördel. Det anser den grupp inom universitetet som utvärderat verksamheten.

I samband med inrättandet av centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet hösten 2002, beslutades också att verksamheten skulle utvärderas av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. I utvärderargruppen har även ingått representanter från vetenskapsområdet för medicin och farmaci, respektive teknik och naturvetenskap, Uppsala studentkår samt en extern ledamot från Stockholms universitet.
Gruppen har nu lämnat sin rapport, i vilken man konstaterar att man genom centrum för genusvetenskap lyckats skapa en dynamisk och konstruktiv miljö, en plattform för att ytterligare utveckla genusvetenskapen.

Några av styrkorna:

  • God fysisk och psykosocial arbetsmiljö med en entusiastisk och handlingskraftig föreståndare som är skicklig på att skapa en positiv atmosfär och på att finna lösningar i hotande konflikter.
  • Kompetent administration och styrelse.
  • En dynamisk och produktiv forskningsmiljö.
  • En satsning på gästforskare, vilket även kraftigt ökat de externa medlen för forskning.
  • Forskningen kring sociala och biologiska aspekter på kön har lösts innovativt genom att man knutit till sig gästforskare med rötter i ex biologi, medicin och vetenskapssociologi.
  • Brytningspunkten mellan sociala och biologiska aspekter på kön har blivit ett kännetecken och en konkurrensfördel – där har man kommit långt.

 

Mer resurser

Några svagheter som bedömargruppen pekar på är dock det låga antalet fasta anställningar och den alltför knapphändiga administrationen. Gästforskarnas sociala situation är osäker, antalet män för få och dessutom behöver inslaget av biologiska/naturvetenskapliga aspekter i grundutbildningen öka.

Utvärderargruppens uppfattning är dock att den verksamhet som påbörjats vid centrum för genusvetenskap bör få kontinuitet genom fortsatt stöd från sina finansiärer.
Nyligen utsåg också Vetenskapsrådet centrum för genusvetenskap till en av tre excellenta miljöer inom genusforskningen, som under en femårsperiod får 20 miljoner kronor från VR för att utvecklas internationellt.

Senast uppdaterad: 2021-03-24