Socialdemokraterna skriver historia

7 maj 2001

Den socialdemokratiska historieskrivningen uttrycker stolthet och glädje över samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi. Samtidigt visar historieskrivningen flera auktoritära drag. Det visar Åsa Linderborg som i sitt avhandlingsarbete undersökt hur socialdemokratin valt att framställa sin och Sveriges historia.

Forskningen om arbetarrörelsens historia var länge inriktad på att exakt datera reformismens genombrott eller bevisa partiets revolutionära klangbotten, liksom den länge har intresserat sig för hur Folkhemmet riktigast skall beskrivas. Åsa Linderborgs avhandling är en historiografisk undersökning av hur socialdemokratin själv velat framställa sin och Sveriges historia, och varför man väljer att skildra sitt förflutna på det sätt man gjort. Källmaterialet har bestått av socialdemokratisk partihistorik från 1892 då August Palm skrev den första partikrönikan, till år 2000 då bemärkta socialdemokratiska partiföreträdare publicerade sina memoarer. I fokus står socialdemokratins hegemonisträvanden och kamp om det allmänna historiemedvetandet, och hur man både nationellt och internt använt historieskrivningen som en ideologisk maktresurs. Studien handlar om samspelet mellan historia, politik, ideologi. Åsa Linderborgs ambition är att ge ett både inom- och utomvetenskapligt perspektiv på den svenska socialdemokratin. Den socialdemokratiska historieskrivningen manifesterar, med stolthet och glädje, samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi. Samtidigt uppvisar historieskrivningen alltsedan Hjalmar Brantings dagar flera auktoritära drag. Så framhåller man till exempel vikten av att medlemmarna vördar och ställer upp på sin partiledning. Alternativa strategier framställs som emotionella avvikelser och intern opposition utmålas som medvetna splittringsförsök. Åsa Linderborgs avhandling kan ge en relief till den identitets- och legitimitetskris som utmärkt socialdemokratin under 1990-talet. Den är också ett bidrag till debatten om socialdemokratins auktoritära traditioner. Studien ger även perspektiv på den etablerade uppfattningen att det i Sverige har rått en exklusiv "socialdemokratisk hegemoni". Disputationen äger rum fredag 18 maj kl. 10.15 i Hörsal 4, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. Fakultetsopponent är prof. Seppo Hentilä, Helsingfors Universitet, Finland. Åsa Linderborg kan nås på telefon 018-471 15 60 alt. 070-761 47 28 eller e-post Asa.Linderborg@hist.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24