Chefer underskattar kommunikationsproblem i företag

6 maj 2003

I dagens organisationer är kommunikationen om mål, visioner och värderingar en viktig uppgift för cheferna. Det blir därmed viktigare att alla känner till och förstår de mål företaget strävar mot. Catrin Johansson belyser i sin avhandling kommunikationsprocessen i ett företag och visar varför de anställda inte förstår visionerna.

Idag går utvecklingen allt mer mot självständiga och ansvarsfulla arbeten. Därför är det allt viktigare att samtliga anställda blir medvetna om de mål, visioner och värderingar som finns inom företaget. Catrin Johansson presenterar en undersökning av kommunikationen om strategin i ett företag. Företagets strategidokument innehåller beskrivningar av de mål, den vision och de värderingar som ledningen vill kommunicera inom företaget. Vi får följa strategin från företagets ledningsgrupp till de anställda på avdelningsnivå genom intervjuer med chefer, observationer och analyser av kommunikationen under möten. Kommunikationen om målen börjar på ledningsnivå och går sedan vidare till affärsområdesnivå, divisionsnivå och avdelningsnivå. Catrin Johansson visar att chefer på olika nivåer och inom olika enheter upplever skilda förutsättningar. Detta leder till att de utvecklar olika perspektiv och ser strategidokumentet och målen på olika sätt. Samtidigt tror de chefer som intervjuats att andra tolkar målen på samma sätt som de själva gör. Flera av dem ger uttryck för en 'överföringssyn' på kommunikation, vilket medför att de underskattar problemen i kommunikationsprocessen. Cheferna på högre nivåer i företaget får stora möjligheter till dialog om strategin. Men på avdelningsnivå får de anställda en koncentrerad information utan möjligheter till inflytande. Den skillnaden är en viktig förklaring till att de anställda inte har samma detaljkännedom om strategin. Resultaten visar också att cheferna har relativt liknande tolkningar av de mål som diskuterats mycket under mötena. Däremot skilde sig tolkningarna av det mål som diskuterades minst. För att chefer och anställda ska utveckla en gemensam förståelse av strategin krävs alltså att den diskuteras vid möten. Några exempel visar hur abstrakta begrepp i strategin under avdelningsmötena kopplas till konkreta fall i de anställdas vardag. I de här fallen fungerar kommunikationen om strategin just som i VD:ns vision. Disputationen äger rum fredag 9 maj kl. 10.15 i Hörsal 2, Ekonomikum Opponent är Professor Sven Windahl Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund Vidare information: Catrin Johansson kan nås på telefon 070-554 26 69 eller via e-post catrin.johansson@mkv.mh.se Personfoto kan hämtas på adress http://www.info.uu.se/pressmapp/CatrinJ.jpg