Studentkårer utsedda av konsistoriet

Pressmeddelande
20 februari 2013

Konsistoriet har idag beslutat att utse Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmaceutiska studentkåren samt Rindi på Gotland att företräda Uppsala universitets studenter den kommande treårsperioden.

Kår- och nationsobligatoriet upphörde i juni 2010 och sedan dess är det lärosätena som efter ansökan beslutar vilka studentsammanslutningar som får ställning som studentkår under en treårsperiod. Endast en kår kan företräda en viss grupp studenter. De senaste åren har alla studenter utom farmaceutstudenterna företrätts av Uppsala studentkår.

Till dagens sammanträde hade fem kårer ansökt om kårstatus: Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN), Farmaceutiska studentkåren, Rindi och Uppsalaekonomerna. Både Uppsala studentkår och UTN, önskade företräda studenterna inom teknik och naturvetenskap. Av regeringens proposition (2008/09:154) framgår att det vid konkurrenssituation är lärosätet som avgör vilken som bäst representerar studenterna inom ett visst verksamhetområde. Stödet från studenterna ska vara avgörande, inte verksamhetens inriktning e dyl.

Uppsala universitet har därför gjort en sammanvägd bedömning utifrån aktuella medlemsregister och det val som de båda konkurrerande kårerna arrangerade i november 2012. Uppsala studentkår har 3 637 aktiva studenter inom teknik och naturvetenskap, mot UTN:s 2 654. Valresultatet visade att 78 procent av de röstande (40 % valdeltagande) ville företrädas av UTN. Resultatet blir att studenterna kommer att företrädas av fyra kårer: Uppsala teknolog- och naturvetarkår (teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, utom Gotland), Rindi (geografiska området Gotland), Farmaceutiska studentkåren (farmaceutiska fakulteten) samt Uppsala studentkår (övriga). Föreningen Uppsalaekonomerna får avslag.

-   Studentinflytandet är mycket viktigt för Uppsala universitet, inte minst för kvalitetsarbetet inom utbildningarna. Vi är glada att ha så många engagerade studenter. Vi hoppas på ett bra samarbete, både mellan oss och kårerna och mellan de fyra kårerna inbördes, säger rektor Eva Åkesson.

För mer information, besök pressträff i universitetshuset med universitetsledningen efter konsistoriet, kl 13.00, ev praktiska frågor besvaras av presschef Anneli Waara, 070-425 07 18.

Senast uppdaterad: 2021-03-24