Klart med strategi för språken

27 september 2007

Idag redovisade språkvetenskapliga fakulteten sin strategiska plan 2008-2012 för konsistoriet. Planen syftar till att Uppsala universitet, trots varierande söktryck, ska kunna rädda småspråken kvar med bibehållen kvalitet på undervisning och handledning.


2006 fick språkvetenskapliga fakulteten i uppdrag att göra en långsiktig strategisk plan för den framtida verksamheten. Uppsala universitet har såväl ett nationellt åtagande för vissa språk, liksom särskilt ansvar för vissa språk inom ramen för ett regionalt samarbete med Stockholms universitet och Mälardalens högskola. Genom samverkan och fokusering kan utbildning och forskning inom fler språk erbjudas på hög nivå i landet.

Uppsala universitets åtagande är i särklass störst i landet med särskilt ansvar för assyriologi, estniska, finska (tillsammans med Stockholm), hindi, kurdiska, persiska, serbiska/bosniska/kroatiska, turkiska, samt albanska.

Fler biområden skapas

Den plan som nu fastställts för grundutbildningen innebär bland annat att vissa språk förs samman till språkområden, och att vissa språk övergår från att vara huvudområden till att vara biområden. Exempelvis förs arabiska, hebreiska och assyriologi samman till huvudområdet ”semitiska” språk, medan swahili, keltiska, polska och ungerska övergår från huvudområde till biområde.

Till grund för planen ligger bland annat en analys av studenttillströmningen, tillgången på disputerade lärare, samt en beräkning av hur många timmars lärarledd undervisning som fakulteten kan erbjuda med nuvarande finansieringsmodell. Gränsen för ett huvudområde är satt till åtta timmars lärarledd undervisning per vecka på de lägre utbildningsnivåerna och något färre på de högre. Ingen förändring sker dock på avancerad nivå.

Senast uppdaterad: 2021-03-24