Forskning av världsklass pekas ut i expertrapport

1 oktober 2007

Uppsala universitet står sig väl i den internationella konkurrensen. Världsledande forskning finns vid många institutioner. Aktiviteter inom teoretisk fysik, kirurgi och lingvistik är bara tre exempel på forskning av toppkvalitet. Det visar resultatet av universitetets forskningsutvärdering Kvalitet och förnyelse, KoF 2007.

- Det här är ett underlag för strategiska satsningar på alla nivåer - på ledningsnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå. På det här sättet har också de enskilda forskningsgrupperna fått mer kunskap om vad som händer i omvärlden, säger rektor Anders Hallberg.
Universitetet får goda omdömen av de internationella experterna. Mer än 50 forskningsprojekt vid över 20 institutioner fick omdömet ”världsledande”. Det är forskning inom alla vetenskapsområden, t ex strängteori inom teoretisk fysik, ortopedi inom kirurgi och datorlingvistik inom lingvistik. Betygen ”internationellt hög standard” och ”internationell erkänd standard” användes i cirka 200 fall.

Experter från 20 länder
Totalt har 176 experter från 20 olika länder besökt universitetet och träffat företrädare för ett hundratal olika forskningsinriktningar. Nu har alla dessa rapporter samlats i en mer än 500-sidig volym, med en gemensam sammanfattning. Där redovisas också resultaten från en bibliometrisk undersökning av hur mycket universitetets forskare publicerar sig och hur deras publikationer når ut internationellt.
- Syftet har varit att mäta kvalitén ur ett internationellt perspektiv. Hur bra är forskningen jämfört med den internationellt bästa forskningen inom varje enskilt område? Det primära har varit att leta efter det som är bra och utvecklingsbart, säger projektledaren Joseph Nordgren.
Rapporten kommer att ligga till grund för arbetet med universitetets Mål och strategier under läsåret 2007/2008. Den kommer också till användning i arbetet med att ta fram universitetets forskningsprofiler, inför Forskningspropositionen 2008/2009.

Hela forskningsrapporten 

Senast uppdaterad: 2021-03-24