Åtta miljoner kronor till experimentell ekologisk utrustning

15 oktober 2007

Professor Lars Tranvik har tillsammans med kollegor vid Umeå universitet beviljats åtta miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för inköp av experimentell ekologisk utrusning.

Tack vare detta anslag kommer forskarna att få möjlighet att i betydligt större utsträckning än tidigare kunna testa modeller i experimentanläggningar i laborationsmiljö under kontrollerade former. Utrustningen kommer att spela en viktig roll i ett forskningsprogram om hur sjöar reagerar på miljöförändringar. Detta program tilldelades för två år sedan 25 miljoner kronor under fem år av forskningsrådet Formas. Forskarna undersöker den viktiga roll som sötvattensekosystem har i det globala kolflödet, något som bl a påverkar vårt dricksvattnet och våra miljöer för rekreation och fiske.

Med den nya utrustningen kommer det bl a att vara möjligt att detaljerat kunna karaktärisera kväve- och fosforföreningar. Dessa föreningar spelar en avgörande roll i sjöars näringsväv, och påverkar allt från bakterier till växtplankton och fiskar. Mängden kväve- och fosforföreningar förutspås öka i nordliga sjöar med ett förändrat klimat. Något liknande instrument finns inte i Sverige.

Tack vare ett annat instrument kommer forskarna att snabbt kunna kartlägga bakteriesamhällen med hjälp av molekylärbiologiska metoder. Bakterier är en central grupp av organismer i sjöars ekosystem eftersom de tar tillvara på energi från dött organiskt material, något som i förlängningen gör att de kan försörja andra organismer i näringsväven. Instrumentet är nytt och har tidigare inte använts till miljövetenskapliga eller ekologiska studier.

Totalt kommer nio olika instrument att köpas in med placering antingen i Uppsala eller Umeå.

Senast uppdaterad: 2021-03-24