Personlighet visar nära samband med hur vi uttrycker fördomar

Pressmeddelande
17 december 2013

En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det finns en tydlig systematik i vilka personer som är mer fördomsfulla än andra. Personlighetsfaktorer som vänlighet och öppenhet för nya erfarenheter pekar sammantaget på starka samband med vem som väljer att uttryckligen nedvärdera utsatta grupper. Båda egenskaperna är kopplade till att uttrycka mindre fördomsfullhet.  

I media diskuteras ofta fördomar mot en viss grupp som helt skilda från fördomar mot andra grupper. Till exempel debatterades intolerans mot muslimer i stor utsträckning efter Anders Behring Breiviks massaker på Utöya. Diskussionen berörde dock inte i samma utsträckning att Anders Behring Breivik även uttryckt extrema åsikter om kvinnor och homosexuella, trots att den gemensamma nämnaren i sådana attityder kan vara av stor vikt för att förstå varför vissa individer är mer intoleranta än andra. Tidigare forskning visar att personer som är mer rasistiska än andra också tenderar att vara mer sexistiska, samt nedvärdera till exempel personer med funktionshinder.

Robin Bergh, doktorand vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, visar i sin avhandling ”Prejudiced Personalities Revisited: On the Nature of (Generalized) Prejudice” att det finns en tydlig systematik i vilka som är mer fördomsfulla än andra.

De flesta människor har initialt skeptiska reaktioner gentemot okända grupper, och i det här avseendet är det svårt att prata om systematiska skillnader mellan individer. Många associerar också stigmatiserade grupper spontant med negativa egenskaper, men även här är det svårt att visa på systematiska skillnader mellan olika personer. Det som däremot tycks skilja människor åt på ett mer konsekvent sätt, och som återspeglar sig i personlighetsskillnader, är hur man hanterar dessa reaktioner och associationer.

- Vissa tar dessa reaktioner och associationer till sitt hjärta och gör utfall gentemot till exempel invandrare och homosexuella, medan andra väljer att inte agera i linje med sådana associationer och tankar, säger Robin Bergh.

Vem som säger vad har inte med social önskvärdhet att göra i första hand, utan det är något som hör ihop med grundläggande personlighetsskillnader. De som väljer att uttrycka nedvärderande attityder är i stor utsträckning mindre vänliga och mindre öppna för nya erfarenheter.

- Till exempel tycks en person med en mer vänlig personlighet ha en större inre motivation att jobba med sina fördomar och uttrycker dem öppet i mindre utsträckning, säger Robin Bergh.

För mer information kontakta Robin Bergh, tel: 018-471 21 03, e-post: Robin.Bergh@psyk.uu.se

Disputationen äger rum den 20 december. 

Senast uppdaterad: 2021-03-24