Mest pengar till Uppsalas humanister och samhällsvetare

23 oktober 2007

Hela 25 forskningsprojekt vid Uppsala universitet fick forskningsstöd.

Uppsala universitet fick i stenhård konkurrens forskningsstöd från Vetenskapsrådet till så många som 25 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala och Göteborgs universitet fick i särklass flest beviljade ansökningar.

Drygt 87 miljoner kronor var årets pott från Vetenskapsrådet. Totalt sökte 1 300 forskare inom humaniora och samhällsvetenskap forskningsstöd men bara var tionde ansökan, 131 stycken, beviljades.
Mest pengar av alla lärosäten i landet fick Uppsala universitet med drygt 16,1 miljoner kronor, tätt följt av Göteborgs universitet med 15,6 miljoner kronor. Dessa både lärosäten får forskningsstöd för vardera 25 olika projekt.
Merparten av de medel som Vetenskapsrådet beviljat går till forskning som forskarna själva initierat.
Några av de största projektbidragen vid Uppsala universitet är på totalt 3,3 miljoner kronor. Dessa går till genusforskaren Staffan Wennerholm för projektet ”I vetenskapens utkanter: Kvinnor i svensk naturvetenskap 1900-1950”, statsvetaren Johan Tralau: ”Thomas Hobbes sista hemlighet: Mytologi, politik och det gåtfulla monstret Leviathan” och litteraturvetaren Mattias Pirholt: " Metamimesis. Ideologi och representation i tidig tysk romantik”.
Henrik Willams, institutionen för nordiska språk, får 2,9 miljoner kronor för projektet ”Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda? Studier i Codex Upsaliensis” och Forogh Hashabeiky, institutionen för lingvistik och filologi, får 2,3 miljoner kr för ”På spaning efter den tid som flytt med Historiens hav(Mohit al-Tavarix); ett persiskt histografiskt verk från 1600-talet."
Av Vetenskapsrådets medel går drygt 19 miljoner kronor till ansökningar inom riktade utlysningar. Två program som startar 2008 är ”Forskningspolitik och forskning som politik” samt ”Mångvetenskaplig forskning om demokrati och offentlig förvaltning”. Inom det sistnämnde programmet får statsvetarna Bo Bengtsson, Paula Blomqvist och Leif Lewin medel för olika projekt men också Eva Edwardsson och Inger Österdahl inom området rättsvetenskap.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Senast uppdaterad: 2021-03-24