2013 ett bra år för Uppsala universitet

Pressmeddelande
20 februari 2014

Flera positiva trender kan ses i årsredovisningen för Uppsala universitet, som idag diskuteras av konsistoriet. Bland annat fortsätter EU-finansieringen att öka.

Uppsala universitet har under året befäst sin ställning som ett av Europas ledande lärosäten. Omsättningen har under de senaste fyra åren ökat med 17 procent. En viktig milstolpe under året har varit etableringen av SciLifeLab med noder i Uppsala och Stockholm, som ett nationellt centrum för forskning inom livsvetenskaperna. Satsningen på ökad forskningsfinansiering från EU har gett fortsatt god utdelning. Bland annat har fler yngre forskare tilldelats medel från både EU och Stiftelsen för Strategisk Forsknings program ”Framtidens forskningsledare”, vilket gör universitetet väl rustat för framtiden.
 
-   Detta är goda tecken i ett framtidsperspektiv och visar att Uppsala universitets forskare och forskning står sig väl i konkurrensen. Positivt är också att vi blivit allt bättre på att snabbt sätta forskningsmedlen i arbete bland annat genom nyrekryteringar, säger rektor Eva Åkesson.

Söktrycket till universitetets utbildningar fortsätter att öka medan takbeloppet ger plats för färre studenter. Under året har universitetet totalt sett överproducerat, vilket lett till att den anslagsbuffert som funnits nu har förbrukats. Om tillskottet till utbildningsanslaget, som universitetet även i år efterfrågar, uteblir måste därför antalet studieplatser minska betydligt de kommande åren. Under året har Uppsala universitet genomfört ett kvalitetsutvecklande arbetet inom utbildningen - KrUUt-projektet - och slutrapporten utgör grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Även Uppsala universitets samverkan med det omgivande samhället har intensifierats under 2013. Innovationsverksamheten har inlett flera nya samarbeten med intresserade universitet och andra samhällsaktörer. Även uppdragsutbildningen har fortsatt öka. Universitetets har därutöver en central roll i nya nationella initiativ i syfte att vidareutveckla samverkansarbetet.

-   Uppsala universitet har ett innovationsarbete som många andra sneglar på och gärna inspireras av. Vi är nog inte så kända för detta, men det stora intresset vi nu ser kommer nog att ändra på det, säger Eva Åkesson.

Under året har samgåendet med Högskolan på Gotland genomförts framgångsrikt och med en stor arbetsinsats av berörda verksamheter. Även utöver detta har universitetet fortsatt att växa och har arbetat med att intensifiera rekryteringsprocesserna.

Kontakt: presschef Anneli Waara, 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24