Forskare ser samband mellan bekämpningsmedel och högt blodtryck

Pressmeddelande
24 februari 2014

Äldre personer som har högre halter av nedbrytningsprodukter av insektsbekämpningsmedlet DDT har oftare högt blodtryck. Det visar en ny studie från miljömedicinforskare vid Uppsala universitet.

PCB:er och dioxiner är två typer av persistenta organiska miljögifter (POP:s). Tidigare studier har visat att dessa ämnen leder till ökat blodtryck hos försöksdjur. En forskargrupp ledd från Uppsala universitet har i en ny studie som publiceras i februarinumret av den vetenskapliga tidskriften Environmental Research undersökt om en liknande koppling mellan nivåer av POP:s i blodet och högt blodtryck (hypertoni) kan ses även hos människa.

1016 personer som alla är 70 år gamla undersöktes med avseende på blodtryck samt 21 olika POP:s i blodet. Personerna ingår i den större studien Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) i Uppsala.

I den undersökta gruppen visade 72 procent förhöjt blodtryck (blodtrycksbehandling eller blodtryck >140/90 mmHg). När forskarna inte tog hänsyn till effekten av fetma var två PCB:er (PCB105 och 118) och pp-DDE, en nedbrytningsprodukt av det persistenta insektsbekämpningsmedlet DDT, relaterade till hypertoni. När man sedan tog hänsyn till effekten av fetma var det bara pp-DDE som var relaterat till förhöjt blodtryck.

- Denna studie stöder tidigare experimentella fynd som visar att denna typ av miljögifter kan höja blodtrycket, säger Monica Lind, forskare i arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

För mer information, kontakta Monica Lind, tel: 070-320 30 66, 018-611 9745, e-post: Monica.Lind@medsci.uu.se

Monica Lind et al., Circulating levels of p,p'-DDE are related to prevalent hypertension in the elderly, Volume 129, February 2014, Environmental Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2013.12.003

Senast uppdaterad: 2021-03-24