Sju får Gustaf Adolfsmedalj

Pressmeddelande
27 februari 2014

Fyra Gustaf Adolfsmedaljer i guld och tre i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld

Lennart Dencker, professor emeritus i toxikologi, vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Motivering
Lennart Dencker har framgångsrikt lett och utvecklat den läkemedelstoxikologiska forskningen vid Uppsala universitet. Han tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen för mångåriga insatser som prefekt, prodekan och dekan för farmaceutiska fakulteten samt ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Denckers insatser vid bildandet av vetenskapsområdet för medicin och farmaci och dess organisering är ett exempel på värdefulla ledningsinsatser där hans målmedvetenhet i kombination med konstruktivt samverkanfokus blev avgörande. Som forskare, lärare och akademisk ledare har Dencker vunnit stor respekt och hans forskning har präglats av utmärkt vetenskaplig skicklighet.

Marianne Carlsson, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Motivering
Marianne Carlsson har under många år bedrivit framgångsrik forskning inom omvårdnad och habilitering, ofta i samarbete med olika kliniska medarbetare. Hon tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen dels för sitt ledarskap som prefekt, dels för sina insatser för jämställdhet och lika villkor inom Uppsala universitet. Som ordförande för dåvarande Jämställdhetskommittén och senare Rådet för lika villkor och i sin roll som rektorsråd har hon gjort viktiga insatser för att flytta fram Uppsala universitet positioner inom detta viktiga område.

Håkan Lanshammar, professor i reglerteknik och systemanalys vid institutionen för informationsteknologi
Motivering
Håkan Lanshammar tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen för sin mångåriga och framgångsrika ledningsinsats inom en av Uppsala universitets största institutioner. Som prefekt vid institutionen för informationsteknologi under en period av tolv år, arbetade han framgångsrikt för en god och kreativ arbetsmiljö med varje medarbetares bästa i fokus. Håkan åtnjuter ett brett stöd och förtroende både inom och utanför institutionen. Hans ledarskap har varit centralt för att forma institutionen till den framgångsrika organisation den är idag. Håkan har också bedrivit en internationellt framgångrik forskning inom biomekanik samt varit en mycket uppskattad lärare.

Jan-Åke Schweitz, professor emeritus i materialvetenskap vid institutionen för teknikvetenskaper
Motivering
Professor emeritus Jan-Åke Schweitz tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen för sin framgångsrika materialvetenskapliga forskning samt för omfattande och skickligt utförda ledningsuppdrag inom både forskning och utbildning. Schweitz var en av upphovsmännen till Ångströmlaboratoriet och även initiativtagare till civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap. Schweitz har varit föreståndare för ett omfattande kompetenscentrum inom mikrosystemteknik och han var sektionsdekan tekniksektionen 1999-2011. Schweitz är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2003.


Gustaf Adolfsmedaljen i silver

Doris Solander, kanslichef vid kansliet för medicin och farmaci
Motivering
Doris Solander tilldelas Hedlingermedaljen i silver. Solander är sedan 2001 kanslichef på medicinskt – farmaceutiska vetenskapsområdet. Medaljen utdelas för ett gediget och lojalt arbete inom universitetet. Solander åtnjuter ett starkt förtroende från såväl akademisk ledning, kollegor som medarbetare. Med kunskaper och diplomatisk förmåga bidrar Solander till lösningar som gynnar hela universitetet.

Bo Waerme
Motivering
Bo Waerme tilldelas Hedlingermedaljen i silver. Waerme har tjänat universitetet under 33 år som arbetsrättsjurist och som biträdande personaldirektör. Han har på ett förtroendefullt och ansvarsfullt sätt alltid satt universitetets bästa i förgrunden. Under flera perioder har han varit tf personaldirektör. Arbetet har präglats av ansvarskänsla och kunskap.

Jeanette Backman
Motivering
Jeanette Backman tilldelas Hedlingermedaljen i silver för sin långvariga insats vid Uppsala universitet. Backman har verkat på såväl institutions- och övergripande universitetsnivå. I sitt arbete har Backman visat prov på stor tjänstvillighet, integritet och dessutom bidragit till en god arbetsmiljö.

För mer information, kontakta Iréne Johansson; tel: 018-471 17 04, irene.johansson@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24