Grundvatten - hur uppskattas mängd och variation på bästa sätt?

21 oktober 2004

För att bedöma hur grundvattennivån påverkas av exempelvis ett tunnelbygge måste man kunna uppskatta storleken på grundvattenbildningen. Niclas Bockgård har studerat olika metoder att göra detta och visar bland annat att man bör börja ta hänsyn till variationer i belastningen från ovanliggande jord, då man mäter variationer i grundvattnet.

Urberg med ett tunt jordtäcke är en vanligt förekommande geologisk miljö i Skandinavien. I Sverige försörjer bergborrade brunnar ett mycket stort antal enskilda eller små grupper av hushåll med vatten. Grundvattnet i berggrunden är därför en viktig vattenresurs. Särskilt i skärgårdarna är grundvattentillgångarna ofta otillräckliga, vilket leder till vattenförsörjningsproblem. Grundvattnet i berggrunden påfylls genom inflöde av vatten från det ovanliggande jordtäcket, eller direkt av nederbörd och snösmältning om det rör sig om hällmarker. Detta kallas grundvattenbildning. För att man ska kunna bedöma det hållbara uttaget av grundvatten eller konsekvenserna av ett bygge av t.ex. en tunnel under grundvattenytan måste man kunna uppskatta storleken på grundvattenbildningen. Avhandlingen behandlar olika aspekter på grundvattenbildningen i berggrunden och hur den kan uppskattas. Olika angreppssätt som används är grundvattendatering med hjälp av freoner, fältmätningar och datormodellering. Ett väg att uppskatta grundvattenbildningen i berggrunden är att mäta hur grundvattennivån varierar. En höjning av grundvattennivån kan bero på att vatten har tillförts berggrunden, men kan också vara orsakad av att belastningen på bergets yta har ändrats. En sådan belastningsförändring kan bero på en förändring av lufttrycket eller mängden vatten i den ovanliggande jorden. I ett fältförsök i Uppland observerades ett mycket snabbt gensvar i grundvattennivån i berggrunden vid nederbörd, trots att jordtäcket var 10 m mäktigt. Berggrundvattennivån visade sig vara mycket känslig för belastningsförändringar, vilket ofta gäller för sprickigt berg i allmänhet. En avsevärd del av variationerna i grundvattennivån befanns vara orsakade av belastningsförändringar, huvudsakligen bestående av att mängden vatten i jordtäcket varierade under året. En matematisk modell av grundvattenflödet i marken kunde användas för att simulera grundvattennivåns variationer i berggrunden utifrån grundvattennivån i jordtäcket. För att beskriva enskilda grundvattenbildningstillfällen på bästa sätt var det nödvändigt att ta hänsyn till effekten av ytbelastningens variation. Resultaten visar bland annat att det är viktigt att ta hänsyn till ytbelastningens variationer vid tolkningen av uppmätta grundvattennivåer. Det görs vanligen inte, förutom för lufttrycket, och denna process är i regel heller inte inkluderad i dagens datormodeller för grundvattenströmning. För mer information kontakta Niclas Bockgård på 018-471 2265, eller via e-post Niclas.Bockgard@hyd.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24