Gustaf Adolfsmedaljer delas ut

25 april 2005

Konsistoriet beslöt 1966 att återigen ta i bruk den äldre Gustaf Adolfs medaljen som präglades av Hedlinger, som levde i början av 1700-talet och anses som Sveriges förnämste medaljör, dvs medaljgravör. Medaljen präglades till minne av de Gustavianska arvegodsens överlämnande till universitetet och är av 8:e storleken.

Medaljen tilldelas en person som genom tjänstgöring, som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, haft stor betydelse för universitetet. Medaljerna delas ut den 28 maj i universitetshuset. Följande personer får årets medaljer: Guld Professor Nanny Fröman för hennes insatser som forskare och lärare samt inspiratör och förebild för kvinnliga akademiker. Professor Bertil Gustafsson för hans nationella och internationella samarbetsinsatser inom forskning och utbildning samt för hans övergripande administrativa insatser vid Uppsala universitet. Professor Hans Lithell för hans framstående insatser inom den geriatriska forskningen och i synnerhet hans framsynta forskning kring det s.k. Ulsam-materialet. Docent Stig Sténson för hans stora och mycket framgångsrika insatser för att stödja cancerforskningen vid Akademiska Sjukhuset. Professor Lars Engwall för framstående företagsekonomisk forskning och utbildning och för omfattande förtroendeuppdrag såväl inom universitetet som i akademier och forskningsstiftelser. Professor Anne-Sofie Gräslund för hennes framstående forskning om vikingatiden och omfattande administrativa uppdrag på alla nivåer inom universitetet, bland annat som vice ordförande i områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Planeringschef Ulla Myhrman för hennes betydelsefulla insatser inom universitetets verksamhetsplanering på utbildnings- och forskningsområdet. Silver Fortbildningsledare Kerstin Karlsson för hennes förtjänstfulla arbete som en uppskattad och framgångsrik föreståndare för Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet. Avdelningsdirektör Lars-Elve Larsson för hans framgångsrika arbete med utveckling av IT-stödet till universitetets olika verksamhetsområden. Intendent Elsy Johnsen för hennes insatser som Rudbecklaboratoriets första intendent där hon varit med om att skapa en extremt väl fungerande och sällsynt uppskattad arbetsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-24