Universiteten i Uppsala vill starta centrum för energiforskning

Pressmeddelande
5 september 2008

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet vill starta ett gemensamt centrum i Uppsala för energiforskning och jämförande energistudier. Därför vänder sig universitetens rektorer till regeringen med en begäran om långsiktigt stöd om 95 miljoner kronor per år.

Verksamheten skulle bedrivas vid existerande institutioner vid de båda universiteten men också i särskilt avsedda lokaler.

Energiforskningen i Uppsala har både bredd och djup och förutsättningarna är mycket goda att tillvarata energiforskningens resultat i form av ny näringsverksamhet, skriver de båda rektorerna bland annat till forskningsminister Lars Leijonborg och jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Uppsala universitets energiforskning är stark inom området alternativa energikällor, till exempel vind- och vågkraft och solcellsteknik, samt inom lagring och effektiv användning av energi. Uppsala universitet har också bland annat hög kompetens inom kärnkraft och vattenkraft, liksom när det gäller riskbedömningar och politiska beslutsprocesser. SLU:s forskning täcker ett brett fält som omfattar systemanalyser av tillgång på bioenergi och bioråvaror från såväl skogs- som jordbruk. Klimatforskningen vid SLU har också en nära koppling till energiforskningen.

De båda universiteten gör redan i dag olika gemensamma, ofta tvärvetenskapliga satsningar, till exempel Centrum för hållbar utveckling, där energifrågorna är centrala.

Av de begärda 95 miljonerna beräknas 60 miljoner gå till verksamhet inom institutionerna, 20 miljoner till ett gästforskarprogram och 15 miljoner till ledning och administration.

- De båda universitetens forskning inom energiområdet kompletterar varandra på ett utomordentlig sätt. Tillsammans blir vi mycket starka internationellt, säger Uppsala universitets rektor Anders Hallberg.

- Den här ansatsen från våra båda universitet visar upp den gemensamma styrka som redan finns inom området energiforskning och det vi nu föreslår innebär en satsning för att ytterligare till fullo utnyttja potentialen inom våra respektive universitet. Energiforskningen är starkt kopplad till klimatfrågorna som är en våra viktigaste framtida utmaningar, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

För mer information:

Uppsala universitet:
Vicerektor Joseph Nordgren, tel 018-471 35 54, 070-425 02 66
Rektor Anders Hallberg, tel 018-471 33 11

SLU:
Professor Helene Lundkvist, tel 018-67 24 52, 0708-32 14 79
Rektor Lisa Sennerby Forsse, tel 018-67 10 60

Senast uppdaterad: 2021-03-24