Socionomexamen till Uppsala universitet

21 februari 2008

Nu har Uppsala universitet fått rätt att utfärda socionomexamen, enligt beslut från Högskoleverket. En socionomutbildning med yrkesexamen kommer att starta hösten 2008. Programmet får två profilområden; socialt arbete med äldre och funktionshindrade respektive socialt arbete med barn och ungdom.

Vid Uppsala universitet finns sedan 1999 ett magisterprogram på 240 poäng som leder till social omsorgsexamen. Genom en helt ny utbildningsplan har universitetet utvecklat ett socionomprogram som både ger en breddkompetens för socionomer och en möjlighet till specialisering inom områdena äldre och funktionshindrade personer respektive barn och
ungdom. De studerande ska kunna få en socionomexamen efter 210 poäng.
Bedömargruppen från Högskoleverket anser att Uppsala universitet uppfyller alla krav för att få rätt att utfärda socionomexamen. Dagens sociala omsorgsprogram med inriktning mot äldre och funktionshindrade är välfungerande och uppskattat av studenterna, konstaterar bedömargruppen. Dessa erfarenheter bildar en god grund inför det nya och bredare socionomprogrammet.

Bygger på samarbete
Socionomprogrammet bygger på samarbete mellan den medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket ses som en styrka. Samverkan med arbetslivet i föreläsningar, seminarier och projektarbeten är goda förutsättningar för studenterna. Den starka forskningsförankringen och tydliga profilen lyfts också fram av Högskoleverkets bedömargrupp.

För mer information se utbildningskatalog för 2008/2009 eller kontakta studievägledaren på sociologiska institutionen: Studievagledare@soc.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-24